Mano paskyra (klientams) Profesionalams
Paslaugos
Apie mus Naujienos ir patarimai DUK
Mano paskyra DUK

Elektroninių paslaugų teikimo sąlygos

UAB PORTALPRO BENDROSIOS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

I. SĄVOKOS

1. Bendrosios sąlygos – šios paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis bendrosios sąlygos;

2. Mobilusis įrenginys – elektroninis prietaisas, leidžiantis gauti ir siųsti duomenis be laidinio ryšio su internetu, kurį Vartotojas naudoja norėdamas naudotis PortalPRO platforma, pavyzdžiui, mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai ir kita.

3. PortalPRO arba PortalPRO – UAB PortalPRO juridinio asmens kodas: 305148290, buveinės adresas: Vilnius, Ozo g. 12A-1. 

4. PortalPRO platforma – svetainė, kurią PortalPRO valdo savo vardu, kuri pasiekiama adresu https://portalpro.lt/ ir mobiliojoje aplikacijoje, kuri skirta PortalPRO paslaugoms teikti.

5. PortalPRO Paslaugos – PortalPRO paslaugos, kurios Vartotojui prieinamos per PortalPRO platformą, kurias sudaro:

a) pateikiamos užsakymų užklausos su informacine medžiaga, aprašymu ir nuotraukomis,

b) pateikiami Partnerių Pasiūlymai remontui ar kitoms Paslaugoms, kurios atliekamos pagal Kliento užsakymą,

c) galimybė Klientui pasirinkti Partnerio Pasiūlymą,

d) informacijos pateikimas apie Užklausos išsiuntimą ir Pasiūlymo priėmimą,

e) nuomonės pateikimas apie Partnerį,

f) Papildomų Paslaugų teikimas,

g) Partnerių reitingai pagal Klientų nuomones ir įvertinimus,

h) Partnerių sąskaitų generavimas.

6. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris vyresnis nei 18 metų, turintis visišką veiksnumą, juridinis asmuo ar kitas asmuo, neturintis juridinio asmens statuso, tačiau savo vardu galintis įgyti teises ir prisiimti įsipareigojimus, naudodamasis PortalPRO platforma ir teikiamomis Paslaugomis pagal Bendrąsias sąlygas.

7. Partneris –fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, juridinis asmuo arba kitas asmuo, neturintis juridinio asmens statuso, kuris gali įgyti teises ir pareigas savo vardu ir vykdyti verslą, naudodamasis PortalPRO platforma profesinei ar verslo veiklai.

8. Klientas – asmuo, kuris per PortalPRO platformą pateikia Užklausą ir vėliau gali įsigyti Partnerio siūlomą (-us) Darbą (-as);

9. Paskyra – individuali PortalPRO platformos dalis, priskirta tam tikram PortalPRO platformoje užregistruotam Vartotojui, kuris identifikuojamas el. pašto adresu ar telefono numeriu. Paskyra leidžia redaguoti asmeninius ir kontaktinius duomenis, bei prieigą prie PortalPRO platformos funkcijų;

10. Profilis – informacija apie Partnerį, prieinama PortalPRO platformos Vartotojams, kuri apima ir Partnerio atliekamų darbų arba siūlomų atlikti paslaugų aprašymą.

11. Partnerio paslaugos – Partnerio siūlomų atlikti darbų arba siūlomų suteikti paslaugų asortimentas ir kita informacija;

12. Užklausa – informacija, kurią Klientas įkelia į PortalPRO platformą, kai ieško Partnerio, kuris atliktų Darbą.

13. Darbas – Kliento Užklausoje ir Partnerio Pasiūlyme įvardintas konkretus atliekamas darbas arba paslauga, kuriuos pageidauja užsakyti Klientas;

14. Pasiūlymas – Platformoje pateiktas pasiūlymas sudaryti sutartį dėl Darbo atlikimo, tarp Partnerio ir Kliento, kurioje pateikiama išsami informacija apie Darbų atlikimo sąlygas bei tvarką ir pateiktą Pasiūlymą;

15. Kaina – Partnerio atlygis už Darbo atlikimą, kuris matomas Klientui gavus Pasiūlymą. Kaina nustatoma vadovaujantis šalyje galiojančiais teisės aktais, rinkos sąlygomis ir Partnerių pateiktais įkainiais.

16. Operacijos mokestis – PortalPRO atlygis už suteiktas PortalPRO paslaugas, kurias apmoka Partneris;

17. BDAR – 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantis Direktyvą 95 / 46 / EB.

18. PortalPRO platformos partneriai – trečiosios šalys teikiančios paslaugas Partneriams ir Klientams per PortalPRO platformą.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrosiose sąlygose patikslinamos PortalPRO platformos naudojimo sąlygos, taikymo sritis ir pateikiamos paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis taisyklės, kurios reglamentuojamos 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų įstatymo 8 straipsnyje.

2. Bendrosios sąlygos apibrėžia UAB PortalPRO ir Vartotojo sutarties dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis turinį ir reglamentuoja šalių teises ir pareigas, kurios atsiranda dėl PortalPRO platformos ir UAB PortalPRO paslaugų naudojimo (toliau – Sutartis).

3. PortalPRO platformos operatorius ir PortalPRO – UAB PortalPRO, juridinio asmens kodas: 305148290, buveinės adresas: Vilnius, Ozo g. 12A-1.

4. PortalPRO platformą galima pasiekti adresu https://portalpro.lt/ ir naudojantis mobiliąja aplikacija. PortalPRO platformai reikia naudoti įrenginį, kuris prijungtas prie interneto su naudojama interneto naršykle. Telekomunikacijų operatorius gali imti papildomus mokesčius už prieigą prie programos iš mobiliųjų įrenginių.

5. PortalPRO mobiliąją aplikaciją galima atsisiųsti iš šių mobiliųjų aplikacijų parduotuvių: „App Store“ (skirta „iOS“) ir „Google Play“ (skirta „Android“).

6. PortalPRO per savo vardu valdomą PortalPRO platformą teikia tarpininkavimo paslaugas tarp Kliento ir Partnerio, kuris naudodamasis sudaro sandorius su Klientu.

7. PortalPRO platforma suteikia galimybę Klientams sudaryti sandorius su Partneriu, siekiant pirkti Partnerio paslaugas ir už jas atsiskaityti pervedant pinigines lėšas Partneriui per PortalPRO sąskaitą.

8. Partneris šiuo įgalioja PortalPRO, kaip prekybos agentą, tarpininkaujantį sudarant sutartis tarp Partnerio ir Kliento, atstovauti Partnerį t.y. jo vardu išrašyti sąskaitas (įskaitant kreditines sąskaitas) už suteiktas paslaugas Klientui ir priimti iš Klientų pinigines lėšas už šias paslaugas.

III. PASKYROS NUSTATYMAI

1. PortalPRO teikia Vartotojams PortalPRO Paslaugas remiantis Bendrosiomis PortalPRO platformos sąlygomis.

2. Prieš pradedant naudotis PortalPRO Paslaugomis, reikia užsiregistruoti PortalPRO platformoje, pateikti reikiamą informaciją registracijos formoje ir įkelti dokumentaciją pagal PortalPRO platformoje pateiktą informaciją.

3. Pageidavimas teikti Partnerių Paslaugas turi būti užpildytas per PortalPRO platformą. Partneris privalo užpildyti profilio registravimo informaciją.

4. Pabaigus registraciją yra sukuriama Paskyra, prie kurios galima prisijungti, naudojant Vartotojo vardą ir slaptažodį.

5. Spustelėjus mygtuką „Registruotis“ reiškia, kad Vartotojas sutinka, kad:

a) pagal įstatymų nuostatas jis/ji turi teisę sudaryti Sutartį dėl PortalPRO platformos naudojimo,

kad galėtų naudotis UAB PortalPRO paslaugomis.

b) perskaitė ir sutinka, kad PortalPRO paslaugos bus teikiamos pagal Bendrąsias sąlygas;

c) perskaitė ir sutinka, kad PortalPRO paslaugos jam bus teikiamos pagal šią Sutartį ir Sutarties Priedus Nr.1, Nr. 2.

6. Registracija PortalPRO platformoje yra nemokama, tačiau Partneris gali turėti tik vieną paskyrą. Partneris garantuoja, kad registracijos formoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami, o už šio reikalavimo nesilaikymą atsako tik Partneris.

7. Partneris užsiregistravęs platformoje garantuoja, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją, patirtį, atestatus bei sertifikatus, jei jie yra būtini Partnerio veiklai vykdyti. Partneris patvirtina, kad turi reikiamą patirtį ir žinias jo nurodytoje veiklos srityje ir paslaugas suteiks pagal aukščiausius profesinius standartus.

8. Vartotojai gali būti pilnamečiai fiziniai asmenys, turintys visišką veiksnumą, juridiniai asmenys ir kiti asmenys, neturintys juridinio asmens statuso, tačiau galintys įgyti teises ir prisiimti įsipareigojimus savo vardu, taip pat fiziniai asmenys, veikiantys pagal individualią veiklą.

9. Paskyrą gali susikurti juridinis asmuo, tačiau juridinio asmens vardu gali veikti tik asmuo, kuris yra įgaliotas veikti jo vardu.

10. Partneris privalo vykdyti mokestinius įsipareigojimus, kylančius iš galiojančių įstatymų, kurie atsirado dėl Partnerio Paslaugų teikimo per PortalPRO platformą. Mokesčių institucijų prašymu UAB PortalPRO turi pateikti informaciją apie Partnerį, remiantis įstatymų nustatyta tvarka.

11. Partneris užtikrina, kad paskyrą juridinio asmens vardu sukurtų įgaliotas atstovas, turintis teisę veikti juridinio asmens vardu.

12. Partneris sutinka ir neprieštarauja, kad jei įtariama arba įrodyta, kad bet koks jo elgesys, susijęs su PortalPRO platforma, prieštarauja/neatitinka geros moralės principų, galiojančių įstatymu arba PortalPRO teisių ir (arba) interesų, PortalPRO gali bet kuriuo metu, nenurodydama jokios priežasties ar pagrindo, atmesti arba užblokuoti paskyrą. Blokavimo trukmė gali būti neribota ir nustatoma PortalPRO nuožiūra, priklausomai nuo konkretaus atvejo aplinkybių. PortalPRO, policijos ar kitų kompetentingų institucijų prašymu, turi teisę atskleisti Partnerio duomenis ir bet kokia susijusią informaciją.

IV. UŽKLAUSOS IR PASIŪLYMAI

1. Klientas gali pateikti Užklausą PortalPRO platformoje per sistemas, kurios bendradarbiauja su UAB PortalPRO. Vartotojai, kurie registruoti, kaip Partneriai, turi galimybę gauti Pasiūlymus darbų vykdymui ir paslaugoms teikti.

2. Kliento Užklausoje pateikiama:

a) išsami informacija apie pageidaujamą įsigyti Darbą ir jo apimtį,

b) Pasiūlymų skaičius ir pateikimo terminas,

c) Darbų atlikimo vieta,

d) informacija, ar Darbai bus atliekami Kliento medžiagomis, ar reikiamomis medžiagomis turės pasirūpinti Partneris.

e) pageidaujama Darbų atlikimo data.

3. Pagal PortalPRO platformoje paskelbtas Užklausas ir iš Partnerių gautą informaciją registracijos metu apie jų atliekamus darbus, įkainius, preliminarų darbų atlikimo grafiką ir pan., PortalPRO platforma automatiškai suformuos Pasiūlymus, kurie atitiks Kliento ir Partnerio nurodytus kriterijus. Partneris sutinka ir neprieštarauja, kad PortalPRO platforma pagal pateiktą informaciją Partnerio vardu teiktų Klientui Pasiūlymus ir įsipareigoja juos tinkamai vykdyti.

4. PortalPRO platformoje suformuoti Pasiūlymai siunčiami Partneriams, kurie atitinka Užklausoje nurodytus kriterijus ir kurie, atsižvelgiant į jų kompetencijas, gali atlikti Užklausoje nurodytą Darbą.

5. Partneris, tinkamai vykdydamas Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, gali nusipirkti teisę gauti pageidaujamos Darbų vertės Pasiūlymus per mėnesį prioriteto tvarka pagal PortalPRO platformoje nustatytus įkainius ir tvarką.

6. Partneris netenka teisės prioriteto tvarka gauti Pasiūlymus ir mokėjimas nėra grąžinamas, jeigu:

a) neatlieka arba netinkamai atlieka Darbus;

b) Partnerio per kalendorinį mėnesį atliktų Darbų vertė nesiekia Partnerio nurodytos pageidaujamos Darbų per kalendorinį mėnesį vertės;

c) nėra apdraudęs savo vykdomos veiklos (atliekamų Darbų) civilinės atsakomybės draudimu (ši sąlyga galioja nuo 2024 m. liepos 15 d. Partneriams, kurie teikia Pasiūlymus ir atlieka Darbus administratoriaus segmente);

d) nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

7. Jei Partneris, faktiškai įvertinęs Darbus, keičia Darbų apimtį ir sutartą Kainą, Partneris privalo pridėti papildomą Darbą / medžiagas prie esamo Pasiūlymo per PortalPRO platformą, o Klientas turi sutikti su atnaujintu Pasiūlymu. Pakeisti pradinę Kainą galima tik tada, jei Užsakymas neatitiko faktinės Darbo apimties, kuri būtina Užsakymo įvykdymui arba atsirado aplinkybės, kurių Pasiūlymo formavimo etape nebuvo galima numatyti.

8. Partneris, registruodamasis PortalPRO platformoje arba atnaujindamas joje informaciją, patvirtina, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją, kuri reikalinga jo nurodytiems Darbams atlikiti.

9. Klientui per PortalPRO platformą sugeneruojamas Pasiūlymas, kuriame nurodoma:

a) informacija apie paslaugų teikėjus;

b) informacija apie paslaugų teikėjų įvertinimus;

c)  siūloma Darbo kaina ir apimtis.

10. Tuo atveju, jei Klientui pateiktame Pasiūlyme nurodytas Partneris negali atlikti Darbo, Klientui Darbą atlieka kitas Partneris Pasiūlyme nurodytomis analogiškomis sąlygomis.

11. PortalPRO pateikia bendrąjį Sutarties modelį, kuris įtvirtintas Bendrųjų sąlygų Priede Nr.2. Klientas ir Partneris individualiai nustato esmines sutarties sąlygas (faktinės Darbų apimtys ir kainos) per PortalPRO platformą. Susitarimo šalys atsako už konkrečius teisės aktų reikalavimus, įskaitant rašytinės sutarties formą, sutarties galiojimo termino laikymąsi.

12. Partneris, atlikęs Darbą pakeičia Darbo būseną į „užbaigtas“ ir įkelia į PortalPRO platformą įrodymus (nuotraukų ir/arba kitomis formomis), kad Darbas baigtas.

13. Užklausos ir Pasiūlymai:

a) yra formuluojami ir pateikiami per PortalPRO platformą, t. y. Klientas atsako už Užklausos formuluotes ir turinį, o Partneris – už Pasiūlymo turinį, kuris suformuojamas iš Partnerio nurodytų duomenų PortalPRO platformoje;

b) turi būti suformuluoti sąžiningai ir išsamiai, kad nebūtų klaidinami Vartotojai;

c) turi atitikti faktus, nepažeisti įstatymo normų, PortalPRO teisių, Bendrųjų sąlygų, asmenų teisių, autorių teisių ir atspindėti norą sudaryti sutartį dėl Partnerio paslaugų;

d) turi atitikti kitus Bendrosiose sąlygose nustatytus reikalavimus.

14. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad  kiekvienas Partneris, siūlantis savo paslaugas per  PortalPRO  platformą,  įgaliojo   PortalPRO veikti  kaip savo prekybos agentą, tarpininkaujantį Partneriui sudarant sutartis su Klientu.  PortalPRO  turi teisę  Partnerio vardu išrašyti sąskaitas (įskaitant kreditines sąskaitas) Klientams už suteiktas paslaugas ir priimti iš Klientų pinigines lėšas už šias paslaugasbeiatlikti kitus veiksmus numatytus šioje Sutartyje. Šiuo  atveju Kliento mokėjimo prievolė laikoma įvykdyta,  kai  mokėjimas įskaitomas  į  PortalPRO  mokėjimo sąskaitą.

V. NUOMONĖS

1. PortalPRO leidžia Klientams pateikti nuomonę apie Partnerį PortalPRO platformoje, kuri prieinama Partnerio Profilyje po to, kai buvo Kliento pateikta.

2. Klientas gali įvertinti Partnerį, kai Partneris atlieka Darbą. Galimi įvertinimo pasirinkimai – žvaigždutės nuo 1 iki 5.

3. Nuomonėse, kurias paskelbia Klientas, negali būti:

a) vulgarios kalbos, pornografinio turinio ar turinio, kurstančio neapykantą, rasizmą, ksenofobiją, diskriminaciją ir konfliktus tarp tautų;

b) svetainių adresų arba nuorodų į kitas svetaines;

c) reklaminio ar komercinio pobūdžio turinio;

d) Vartotojų ar kitų fizinių asmenų duomenų, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas;

e) turinio, kuris pažeidžia trečiųjų šalių teises, intelektinės nuosavybės teises, padorumą, asmenines teises;

f) turinio, kuris yra susitarimo su kitais Vartotojais ar trečiosiomis šalimis rezultatas, siekiant daryti įtaką Partnerių patikimumui;

g) turinio, kuris yra melagingas, šmeižiantis ar skatinantis nesąžiningą konkurenciją;

4. Nuomonė turi atspindėti Darbo kokybę, Pasiūlymo patrauklumą ir bendradarbiavimo su Partneriu ypatumus.

5. PortalPRO turi teisę visiškai ar iš dalies pašalinti nuomonę arba ją redaguoti tiek, kiek būtina, kai Nuomonė pažeidžia Bendrąsias sąlygas, galiojančius teisės aktus arba:

a) yra kita nuomonė, susijusi su ta pačia Paslauga,

b) nurodo netinkamą Partnerį,

c) nurodo kitas Paslaugas, nei peržiūrėta Paslauga,

d) parašyta paties Partnerio,

e) parašyta su laikinu el. pašto adresu,

f) nuomonė buvo išreikšta tokiu būdu, kuris leidžia pagrįstai teigti, jog tai buvo padaryta automatizuotomis priemonėmis.

g) Neatitinka ir pažeidžia V dalies 3 punktą.

Tačiau PortalPRO netikrina Vartotojų įrašų turinio, jų tikrumo ir neprisiima jokios atsakomybės už atsiliepimų turinį. Įvertinimas yra matomas visiems lankytojams ir vėliau negali būti redaguojamas. Visi, pateikę atsiliepimus, kurie nepagrįstai, nepagrįstai kelia grėsmę Partnerių/Klientų reputacijai arba jai kenkia, bus pašalinti iš „PortalPRO” platformos.

VI. LICENCIJA

1. UAB PortalPRO suteikia Vartotojams leidimą naudotis PortalPRO platforma. Šis leidimas neapima teisės perduoti leidimą naudotis PortalPRO platforma tretiesiems asmenims arba perduoti Vartotojo teises ir pareigas kitiems asmenims.

2. Autorių teisės ir prekių ženklai, įskaitant pirminį kodą, duomenų bazes, logotipus ir vaizdus, priklauso UAB PortalPRO. Vartotojas neįgyja jokių intelektinės nuosavybės teisių, kai naudojasi PortalPRO platforma. Bet koks PortalPRO platformoje pateikiamo turinio kopijavimas ir jo padarymas prieinamu kitiems asmenims yra draudžiami, nebent atskirose sutartyse nurodyta kitaip.

3. Pagal šią sutartį UAB PortalPRO suteikia Klientui leidimą naudotis PortalPRO mobiliąja programa, PortalPRO svetaine ir Vartotojo Paskyra. Šis leidimas neapima: teisės jį perduoti tretiesiems asmenims arba perduoti savo teises ir pareigas.

4. Naudojantis PortalPRO draudžiama:

a) bandyti išgauti PortalPRO programinės įrangos pirminį kodą dekompiliuojant, atvirkštine inžinerija ar kitais būdais;

b) keisti PortalPRO platformą, bet kokiu būdu ar forma;

c) naudoti modifikuotas PortalPRO platformos versijas;

d) įkelti failus, kurie yra sugadinti ar užkrėsti virusais ar programomis ir gali sugadinti ar neigiamai paveikti PortalPRO platformos veikimą;

e) sudaryti sandorius apeinant PortalPRO platformą;

f) neteisėta prieiga prie PortalPRO platformos.

5. Pažeidus VI dalies 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, PortalPRO turi teisę vienašališkai taikyti 7 dalies 7 – 9 punktuose nurodytas sankcijas Vartotojams.

6. Jei PortalPRO platformoje paskelbtas Vartotojo turinys pažeidžia ar bando pažeisti autorių teises, prekės ženklų ar kitas nuosavybės teises ar teisėtus interesus, susisiekite el. paštu: [email protected].

VII. TEISĖS IR PAREIGOS

1. PortalPRO prižiūri PortalPRO platformos techninį veikimą, užtikrina jo teisingumą ir atitiktį įstatymų nuostatoms.

2. PortalPRO nėra Vartotojų sudarytų sutarčių šalis ir negarantuoja, kad Vartotojai turės galimybę sudaryti ar vykdyti šias sutartis.

3. PortalPRO leidžia Vartotojams pateikti Užklausas ir gauti Pasiūlymus, nedarant jokios įtakos jų formai ar turiniui.

4. PortalPRO neatsako už netinkamą sutarčių vykdymą ar nevykdymą, kai šalys susijusios su Užklausų, Pasiūlymų ar aprašų turinio, Vartotojų ir trečiųjų šalių atliktų veiksmų ir Bendrųjų sąlygų pažeidimais.

5. PortalPRO neatsako už Užklausoje, Pasiūlyme, Profilyje pateiktų duomenų tikslumą ir patikimumą, ir už Šalių galimybes vykdyti sutartis, kurios sudaromos priimant Pasiūlymą.

6. PortalPRO neatsako už Vartotojų nesidomėjimą Užklausa, Pasiūlymu ar aprašo objektu, Vartotojų nesugebėjimu pasirinkti Pasiūlymą ar sudaryti sutartį. UAB PortalPRO informuoja Vartotoją apie žinomus PortalPRO platformos sistemų ar įrenginių techninius gedimus, kurie gali turėti įtakos PortalPRO paslaugų teikimui.

7. UAB PortalPRO turi teisę pašalinti arba blokuoti medžiagą ir ryšius, Užklausas, Pasiūlymus, Profilius ir Paskyras, jei jie pažeidžia Bendrųjų sąlygų ar įstatymų nuostatas.

8. UAB PortalPRO gali patikrinti Paskyros, Profilio duomenis, kai kyla pagrįstų abejonių dėl Paskyros saugumo arba Vartotojo pateiktos informacijos. Esant pagrįstų abejonių dėl Profilio saugumo ar Vartotojo pateiktų duomenų tikrumo, UAB PortalPRO gali suspenduoti tokią paskyrą iki Vartotojas pateiks patikimą ir abejonių nekeliančią informaciją dėl savo tapatybės ar kitos informacijos.

9. PortalPRO gali sustabdyti Paskyros funkcionavimą, kuris yra suprantamas, kaip laikinas UAB PortalPRO paslaugų teikimo Vartotojui sustabdymas. Jei Vartotojas pakartotinai pažeidžia įstatymų normas ir/ar Bendrąsias sąlygas.

10. UAB PortalPRO informuoja Vartotoją apie veiksmus, nurodytus punktuose Nr. 7-9, vėliausiai, kai veiksmai bus atlikti.

11. PortalPRO turi teisę su atitinkamomis mokesčių institucijomis dalytis bet kokia informacija, kurios reikalaujama pagal 2021 m. kovo 22 d. Tarybos direktyvą (ES) 2021/514, iš dalies keičiančią Direktyvą 2011/16/EU ir nacionalinius teisės aktus, dėl administracinio bendradarbiavimo mokesčių srityje, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) bet kokį sumokėtą arba įskaitytą atlygį Partneriui už veiklą, vykdomą per PortalPRO platformą. Jei Parneris nepateikia informacijos, kurios reikalaujama pagal pirmiau minimą Direktyvą, PortalPRO turi teisę i) sustabdyti Parnerio paskyrą, ii) neleisti Partneriui iš naujo užsiregistruoti PortalPRO platformoje ir iii) sulaikyti mokėjimus už Paslaugas, kol pateiksite reikalaujamą informaciją. Šiuo atveju Partneris ir Klientas atsako už nurodytos informacijos teisingumą.

12. PortalPRO turi teisę Partnerio vardu išrašyti sąskaitas  (įskaitant kreditines sąskaitas) Klientams už Partnerio suteiktas paslaugas.

13. PortalPRO turi teisę priimti pinigines lėšas iš Klientų už Partnerio suteiktas paslaugas.

14. PortalPRO įsipareigoja pervesti Partneriui iš Klientų priimtas pinigines lėšas, išskaičius Operacijos mokestį bei kitas pagal sutartį mokėtinas sumas.

15. PortalPRO turi teisę Vartotojams teikti papildomas sąmatų sudarymo paslaugas, kurios apmokamos pagal PortalPRO plaformoje nurodytus įkainius.

16. Partneris įsipareigoja:

16.1. nedelsiant suteikti PortalPRO tikslią ir teisingą informaciją apie suteiktas paslaugas, kuri yra būtina PortalPRO Partnerio vardu išrašyti sąskaitas  (įskaitant kreditines sąskaitas) Klientams;

16.2. Sutartyje nustatyta tvarka mokėti PortalPRO Sutartyje nustatyto dydžio komisinį atlyginimą;

16.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

16.4. atlyginti dėl Partnerio kaltės ar neatsargumo atsiradusius nuostolius. Jei Partneris nepašalina Darbų trūkumų ir/ar garantiniu laikotarpiu išaiškėjusių Darbų defektų per Šalių sutartą protingą terminą, Klientas turi teisę kreiptis į PortalPRO su prašymu tarpininkauti surandant rangovą pašalinti Darbų trūkumus ir/ar defektus, o Partneris šiuo atveju įsipareigoja ne ginčo tvarka kompensuoti Klientui dėl to patirtus nuostolius, kurie yra lygūs defektų pašalinimo vertei, kuri nustatoma pagal rangovo, pašalinusio defektus, pateiktą sąskaitą.

16.5. Partneris patvirtina ir įsipareigoja laikytis visų mokestinių įsipareigojimų, nurodytų galiojančiuose įstatymuose, reglamentuojančiuose Partnerio teikimų paslaugų veiklą, įskaitant (i) įsipareigojimą sumokėti pelno mokestį, pajamų mokestį, socialinio draudimo mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, atvirkštinį PVM apmokestinimą ir kitus mokesčius, taikomus vykdant tokias veiklas, įskaitant įmonės pajamų ir pelno mokesčius; ir (ii) visų Partnerio paslaugas teikiančio subjekto, darbuotojo ir įmonės įregistravimo (įskaitant PVM mokėtojo kodo gavimą) įsipareigojimų vykdymą, kaip to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus. Iš mokesčių inspekcijos gavę reikalavimą pateikti informaciją apie Partnerio veiklą, PortalPRO gali mokesčių inspekcijai pateikti informaciją apie tokią veiklą tiek ir tokia apimtimi, kuri yra numatyta galiojančiuose įstatymuose. Be to, Partneris yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi visų taikomų mokestinių reikalavimų, susijusių su Partnerio paslaugų teikimu. Partneris sutinka atlyginti žalą PortalPRO už bet kokius mokesčius, pretenzijas, mokėjimus, baudas ar kitus mokestinius įsipareigojimus, kurių PortalPRO gali patirti dėl to, kad Partneris nesilaikė galiojančių mokestinių įsipareigojimų (įskaitant pajamų mokesčio ir socialinio draudimo mokesčio nesumokėjimą).

16.6. Nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. apdrausti civilinės atsakomybės draudimu savo vykdomą veiklą (atliekamus Darbus), jei Partneris teikia Pasiūlymus ir atlieka Darbus administratoriaus segmente.

17. Tuo atveju, kai Vartotojas pagal atskirą susitarimą per PortalPRO platformą užsako medžiagų tiekimo paslaugą, Partneris įsipareigoja tinkamai PortalPRO platformoje nurodyti ir apskaityti Darbų atlikimui panaudotas medžiagas, jei Darbai buvo atliekami ne Kliento medžiagomis. PortalPRO turi teisę vienašališkai sumažinti Partnerio sąskaitą Klientui už Darbų atlikimui panaudotas medžiagas, jei:

17.1. sąskaitoje už panaudotas medžiagas nurodomos medžiagos, kurios yra daugkartinio naudojimo ir/arba nesusiję su atliekamu Darbu. Tokiu atveju už papildomai panaudotas medžiagas, kurios yra daugkartinio naudojimo ir/arba nesusiję su atliekamu Darbu, sąskaita išrašoma Partneriui.

17.2. Jei Partneris, atlikdamas Darbus, faktiškai sunaudoja mažiau medžiagų nei buvo nurodyta Pasiūlyme ir sąskaitoje, PortalPRO skirtumą išskaičiuoja iš Partnerio ir grąžina Klientui.

17.3. Jei Partneris, atlikdamas darbus, nesuderinęs su Klientu, faktiškai sunaudoja daugiau medžiagų nei buvo nurodyta Pasiūlyme, PortalPRO skirtumą išskaičiuoja iš Partnerio ir grąžina Klientui.

18. PortalPRO turi teisę sulaikyti turimas Partnerio pinigines lėšas ir/arba apriboti prieigą prie PortalPRO platformos, kol Partneris tinkamai įvykdys visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

19. PortalPRO neatsako už neteisingai atliktus pinigų pervedimus, jei Partneris pateikė neteisingus banko ir (arba) sąskaitos duomenis.

  20. PortalPRO neprisiima atsakomybės, jei Klientas atsisako sumokėti Partneriui.

  21. Jei Klientas nesutinka sumokėti už suteiktas Partnerio Paslaugas, už Paslaugas turės sumokėti tas Klientas, kuris užsakė Paslaugas.

  22. Jei Klientas pagrįstai atsisako sumokėti už Paslaugas dėl to, kad PortalPRO programėlėje nurodyta neteisinga informacija, PortalPRO neatlygina Partnerio patirtų išlaidų.

  23. Partneriui suteikus paslaugas, PortalPRO Partnerio vardu išduoda ir išsiunčia Klientui mokėjimo pranešimą, kuriame nurodoma Kaina už Partnerio suteiktas paslaugas, medžiagas ir kitas paslaugas. Visus mokėjimo pranešimus už suteiktas Partnerio paslaugas galima rasti PortalPRO paskyroje.

  VIII. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Vartotojai privalo:

  a) naudotis PortalPRO platforma remiantis įstatymų nustatyta tvarka. Nedėti į PortalPRO platformą turinio, kuris būtų vulgarus, melagingas, šmeižikiškas, kurstantis neapykantą, rasizmą, ksenofobiją, trečiųjų asmenų teisių pažeidimai, nepadorus, asmeniniai kitų Vartotojų ar trečiųjų šalių interesai ar skatintų nesąžiningos konkurencijos veiksmus;

  b) naudoti PortalPRO platformą, kad būtų laikomasi draudimo perduoti turinį elektroniniu ryšiu dėl ko sutrinka ar perkraunamos ryšio sistemos,

  c) užtikrinti Mobiliųjų įrenginių, kuriuose įdiegta PortalPRO platforma ar svetainė, apsaugą, kad trečiosios šalys nežinotų prisijungimo prie PortalPRO platformos duomenų, slaptažodžių, kitų identifikavimo duomenų, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo veikti jo vardu,

  d) pranešti PortalPRO apie teisės pažeidimus, susijusius su PortalPRO platformos naudojimu,

  e) nenaudoti UAB PortalPRO paslaugų neteisėtiems tikslams, siekiant gauti lėšų nusikalstamu būdu arba kitais neteisėtais būdais, pažeidžiant trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus,

  f) užtikrinti BDAR reikalavimų laikymąsi santykiuose su kitais Vartotojais,

  g) neįtraukti į PortalPRO platformą ar svetainę adresų, nuorodų į kitas svetaines, kurios yra reklaminio pobūdžio.

  h) tinkamai ir laiku, pagal pateiktus mokėjimo dokumentus, atsiskaityti už atliktus Darbus su Partneriu ir jei Darbams atlikti buvo naudojamos ne Kliento medžiagos, su medžiagų tiekėju.

  i) užtikrinti įrenginių, kuriais Partneris naudojasi jungdamasis prie PortalPRO platformos apsaugą, kad tretieji asmenys nežinotų prisijungimo prie PortalPRO platformos duomenų, slaptažodžių, kitų identifikavimo duomenų, išskyrus asmenis, kuriuos Partneris įgaliojo veikti jo vardu. PortalPRO neatsako už bet koki prisijungimo duomenų praradimą, neteisėtą Partnerio slaptažodžio panaudojimą ar bet kokį piktnaudžiavimą PortalPRO platformoje, atsiradusį dėl tokio įvykio.

  IX. PARTNERIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

  1. Darbo atlikimo galutinė Kaina gaunama per PortalPRO platformą.

  2. Klientas privalo sumokėti Partneriui už atliktus ir priimtus Darbus sumą, kurią sudaro Kaina ir Darbui atlikti reikalingų medžiagų kaina. Partneris patvirtina Darbų atlikimo faktą per PortalPRO platformą.

  3. Partneriui mokėjimas turi būti atliekamas pagal duomenis, nurodytus sąskaitoje.

  4. Klientas apmoka už Paslaugas bei sunaudotas medžiagas tiesiogiai PortalPRO per mokėjimo aplikaciją, per PortalPRO platformą, bankiniu pavedimu į PortalPRO atsiskaitomąją banko sąskaitą. Partneris įgalioja PortalPRO kaip agentą priimti Klientų mokėtinas sumas ar kitus mokesčius, kuriuos sumoka Klientas Partneriui. Bet kurie mokėjimo įsipareigojimai yra laikomi įvykdytais tuo metu, kai mokėjimas yra įskaitytas į PortalPRO sąskaitą.

  5. Jei Sandorį su Klientu sudaro pats Partneris, tačiau PortalPRO platformos dėka, taip pat, jei Sandoris sudaromas Sutarčiai pasibaigus, tačiau PortalPRO platformos atliktų veiksmų dėka, PortalPRO turi teisę į atlygį už tokio Sandorio sudarymą, kurio dydis nustatomas pagal Sutartyje nustatytus įkainius.

  6. Partneris Operacijos mokestį apmoka PortalPRO bankiniu pavedimu į jos atsikaitomąją banko sąskaitą per sąskaitoje nurodytą terminą, išskyrus atvejus, kai PortalPRO vienašališkai išskaičiuoja Operacijos mokestį iš priimtų iš Klientų piniginių lėšų už Partnerio suteiktas paslaugas. PortalPRO turi teisę iš Partneriui mokėtinų sumų vienašališkai išskaičiuoti komisinį mokestį, delspinigius, nuostolius ir kitus Partnerio piniginius įsipareigojimus PortalPRO. PortalPRO surinktas pinigines lėšas perveda Partneriui du kartus per kalendorinį mėnesį, tačiau ne vėliau kaip per 11 kalendorinių dienų nuo lėšų gavimo.

  7.Tuo atveju, jeigu Partneris vėluoja sumokėti PortalPRO Sutartyje numatytą atlygį, PortalPRO turi teisę reikalauti mokėti 0,08 (aštuonių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Partneris taip pat turi padengti visas PortalPRO patirtas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu. Tuo atveju, jei vėluojama sumokėti, PortalPRO gali nuspręsti apriboti prieigą prie visų ar dalies PortalPRO platformos paslaugų (pvz. apriboti galimybę siūlyti paslaugas ir pan.).

  8. Tuo atveju, jeigu Klientas sumoka už Partnerio paslaugas PortalPRO ir PortalPRO vėluoja sumokėti Partneriui Sutartyje numatytą atlygį, Partneris teisę reikalauti mokėti 0,08 (aštuonių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

  9. PortalPRO turi teisę Partnerio vardu Klientui išrašyti sąskaitą-faktūrą už suteiktas Paslaugas, sutartyje numatytas baudas ar kitus PortalPRO tarpininkavimo mokesčius. Tose rinkose, kur sąskaitas-faktūras išrašo PortalPRO, Partneris sąskaitas-faktūras gali rasti Partnerio paskyroje. Be to, PortalPRO arba įgaliota trečioji šalis įgaliojama Partnerio vardu išrašyti PVM sąskaitas faktūras ir patikslintas PVM sąskaitas faktūras už paslaugas, kurias suteiksite bendrovei PortalPRO. Kiekviena tokia sąskaita faktūra, išrašyta Partnerio vardu bendrovei PortalPRO (arba PortalPRO partneriams), Klientui pateikiama per PortalPRO paskyrą ir per 24 valandas galėsite užginčyti tokią sąskaitą. Pasibaigus šiam laikotarpiui, bus laikoma, kad Klientas patvirtino ir priėmė sąskaitą faktūrą kaip galiojančią PVM sąskaitą faktūrą taikytinų PVM teisės aktų prasme, priešingu atveju Klientas gali pateikti pretenziją Sutartyje nustatyta tvarka.

  10. Tais atvejais ir tose rinkose, kai PortalPRO platforma Partnerio vardu išrašo sąskaitas – faktūras už Partnerio atliktus darbus, išsiunčia Kliento nurodytu el. paštu arba Klientas gali atsisiųsti iš PortalPRO platformos, išskyrus sąskaitas – faktūras už medžiagas ar kitas Paslaugas,  kurios Kliento pageidavimu yra užsakomos ir persiunčiamos iš Paslaugų ir medžiagų tiekėjų.

  11. PortalPRO pasilieka teisę savo nuožiūra platinti nuolaidos kodus Klientams reklaminiais tikslais. Partneris privalo sutikti panaudoti nuolaidos kodą. Jei įtariama, kad Partneris naudoja nuolaidos kodus apgaulingai, neteisėtai, pažeisdamas Bendrąsias sąlygas, PortalPRO gali atšaukti nuolaidos kodą ir neatlyginti neapmokėtos sumos.

  X. DUOMENŲ ATNAUJINIMAS

  1. Vartotojas turi pranešti UAB PortalPRO apie bet kokius duomenų pasikeitimus (pvz., Vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, PVM mokėtojo registraciją ar išregistravimą, įmonės ar pavadinimo pakeitimą). Vartotojas gali savarankiškai keisti Paskyros duomenis. Jei Vartotojas tinkamai nevykdo nurodytų įsipareigojimų, tai už visas pasekmes, atsiradusias dėl informacijos neatnaujinimo, atsako Vartotojas.

  2. UAB PortalPRO siunčia pranešimus per PortalPRO platformą SMS ar el. paštu. Vartotojas sutinka, kad pranešimai, pateikti bet kuria iš pirmiau nurodytų priemonių, bus laikomi tinkamai pateiktais.

  XI. TECHININIAI REIKALAVIMAI

  1. Vartotojo mobilusis įrenginys, kuriame paleidžiama PortalPRO platforma, turi atitikti šiuos operacinės sistemos techninius reikalavimus:

  a) PortalPRO versija siunčiama iš „App Store“ – „iOS“ versija 9.0 (arba naujesnė),

  b) PortalPRO versija siunčiama iš „Google Play“ parduotuvės versijai – „Android“ 4.4 (arba naujesnei) versija.

  3. Norint paleisti ir tinkamai valdyti PortalPRO platformą arba mobiliąją aplikaciją, reikia turėti aktyvų interneto ryšį.

  4. Naudotis PortalPRO platforma galima per šias naršyklių versijas: „Internet Explorer 11.0“, „Chrome 34“, „Firefox 29“, Safari 14.1, Edge 91 (ar naujesnės versijos).

  5. Svetainėje gali būti naudojamos šios technologijos: „Java“, „JavaScript“, „Flash“, XML, PHP, DHTML, slapukai, HTML, CSS.

  6. Svetainėje yra PDF dokumentų, kuriuos atidarant gali reikėti tinkamos programinės įrangos (pvz., „Adobe® Reader“).

  7. Duomenis, kurie siunčiami naudojant formas, saugo „Secure Socket Layer“ (SSL) protokolas.

  8. Jei Vartotojo naršyklė uždaroma, tai duomenys, kuriuos Vartotojas siuntė į PortalPRO platformą, gali būti ištrinti.

  XII. SKUNDAI

  1. Vartotojas gali kreiptis į PortalPRO dėl elektroniniu būdu teikiamų paslaugų:

  a) Raštu adresu: Vilnius, Ozo g. 12A-1,

  b) Elektroniniu būdu El. paštu: [email protected].

  2. Skundai išnagrinėjami per 30 dienų, nuo skundo gavimo dienos. PortalPRO informuoja Vartotoją apie skundo nagrinėjimo tvarką. Jei PortalPRO, prieš svarstant skundą, reikalinga papildoma informacija, tai Vartotojas turi ją papildyti. Papildomų Vartotojo paaiškinimų teikimas pratęsia skundo nagrinėjimo laikotarpį.

  3. Skundo turinyje turi būti nurodoma: Vartotojo vardas, pavardė, įmonė arba vardas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (nurodytas registracijos metu), išsamus skundo priežasties aprašymas ir nurodymas.

  4. Vartotojas gali pasinaudoti neteisminiu skundų ir pretenzijų nagrinėjimu remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

  XIII. PORTALPRO ATSAKOMYBĖ

  1. Vartotojas naudoja PortalPRO savanoriškai, savo rizika ir užtikrina galimybę tinkamai veikti PortalPRO tiek, kiek tai priklauso nuo Vartotojo (pvz., tinkamas mobiliojo įrenginio veikimas, nustatymų naudojimas, leidžiantis gauti pranešimus iš PortalPRO ir kita).

  2. PortalPRO neatsako už Vartotojų elgesį PortalPRO platformoje, už netinkamą jų sutarčių vykdymą ar nevykdymą, už Vartotojų ir trečiųjų šalių atliktų veiksmų pasekmes, už Bendrųjų sąlygų pažeidimus. Taip pat nėra atsakinga už Klientų piniginių prievolių tinkamą įvykdymą ir/ar jų išieškojimą.

  3. UAB PortalPRO neprisiima atsakomybės už Darbo neatlikimą ar netinkamą atlikimą, už Kliento, Partnerio ir trečiųjų asmenų atliktų veiksmų padarinius, kurie pažeidžia Bendrąsias sąlygas.

  4. UAB PortalPRO neatsako už:

  a) Klientų ir Partnerių galimybes įgyvendinti sutartis,

  b) Partnerio ir Kliento sutarčių vykdymą.

  5. UAB PortalPRO nėra sutarties šalis, kuri sudaroma tarp Klientų ir Partnerių.

  6. UAB PortalPRO neteikia Partnerio paslaugų, o veikia tik kaip tarpininkas ir agentas. Partneriai yra nepriklausomi ir jų nesieja darbo santykiai su UAB PortalPRO. Partneris įgalioja PortalPRO kaip agentą priimti Klientų mokėtinas sumas ar kitus mokesčius, kuriuos sumoka Klientas Partneriui.

  7. PortalPRO siekia užtikrinti nepertraukiamą ir be klaidų PortalPRO platformos veikimą, tačiau neprisiima atsakomybės už bet kokias pasekmes, kylančias dėl neteisingo ar netinkamo veikimo, įskaitant, bet neapsiribojant platformos veikimo sutrikimais, įrangos,  susijusios su PortalPRO platformos naudojimu, gedimu, duomenų praradimu, trečiųjų asmenų veiksmų, pažeidžiančių informacinių sistemų saugumą.

  8. Jei dėl Partnerio veiksmų arba dėl su juo susijusiu veiksmų bet kuri trečioji šalis arba bet kuri institucija, pareiškia pretenziją PortalPRO, Partneris imasi visų reikalingų ir būtinų veiksmų ir atlygina PortalPRO visą žalą, įskaitant materialinius nuostolius ir išlaidas, patirtas dėl bet kokio neteisėto Partnerio elgesio arba dėl su juo susijusių veiksmų.

  9. Bendrovės atsakomybė pagal Sutartį visais atvejais ribojama, t. y. Bendrovė atsakys tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Bendrovės padaryto tiesioginio ir esminio Sutarties pažeidimo, ir tik už tokius veiksmus, kuriuos Bendrovė galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo metu.

  10. PortalPRO civilinė atsakomybė yra ribojama Partnerio atlikto Darbo, dėl kurio pareikšta pretenzija, verte, įskaitant medžiagas, jei jos buvo faktiškai panaudotos konkrečiam darbui atlikti ir toliau negali būti panaudotos pagal paskirtį.

   XIV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAS.

   1. Sutartis įsigalioja po to, kai Vartotojas perskaito sąlygas ir sutinka jų laikytis, registruodamasis PortalPRO platformoje ir sėkmingai atlikęs registracijos procedūras. Sutartis galioja vienerius metus. Jeigu po metų laiko sutartis nenutraukiama, laikoma, kad ji yra pratęsiama dar vieneriems metams.

   2. Vartotojas gali nutraukti Sutartį, kai įspėja šalis apie tai prieš 30 kalendorinių dienų.

   3. UAB PortalPRO turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Vartotojui el. paštu Paskyroje, per 30 kalendorinių dienų.

   4. UAB PortalPRO turi teisę nutraukti sutartį be įspėjimo, jei:

   a) Vartotojas pateikė neteisingą, neišsamią informaciją, atsisakė pateikti ar atnaujinti informaciją, kuri reikalinga tinkamam PortalPRO platformos ir/ar Paskyros naudojimui,

   b) UAB PortalPRO turi pagrįstos informacijos, kuri kelia abejonių dėl Vartotojo patikimumo, arba Vartotojo veikla gali būti klasifikuojama, kaip sukčiavimas, piktnaudžiavimas, žalos atlikimas trečiosioms šalims,

   c) Vartotojo veikla PortalPRO platformoje pažeidžia Bendrąsias sąlygas, ar bet kokiu kitu būdu pažeidžia arba gali pažeisti PortalPRO teisinius, verslo, finansinius interesus ar reputaciją.

   5. Vartotojas privalo sumokėti už suteiktas UAB PortalPRO paslaugas iki sutarties nutraukimo. Vartotojo pranešimas apie sutarties nutraukimą yra laikomas negaliojančiu tol, kol Klientas turi, kokių nors įsiskolinimų PortalPRO. Sutarties nutraukimas įsigalioja tik tada, kai Klientas šiuos įsiskolinamus padengia.

   6. Vartotojas ir PortalPRO, sudarę Sutartį dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis, gali nenurodydami priežasčių, pateikti prašymą (elektronine forma arba raštu) ir nutraukti Sutartį, per 14 dienų nuo Sutarties sudarymo.

   7. Jei nustatoma, kad Vartotojas užsiima įstatymų ar Bendrųjų sąlygų draudžiama veikla, kenkia teisėtiems Paslaugos teikėjo interesams, kenkia PortalPRO geram vardui, tai PortalPRO gali imtis visų teisėtai leidžiamų veiksmų ir apriboti galimybę naudotis PortalPRO platforma ir svetaine.

   8. Vartotojas el. paštu informuojamas apie Bendrųjų sąlygų pakeitimus ne vėliau, kaip prieš 15 dienų. Laikoma, kad Partneris sutinka su pakeitimais, jei jis ir toliau naudojasi PortalPRO platforma po šių pakeitimų įsigaliojimo.

   9. UAB PortalPRO gali pakeisti Bendrąsias sąlygas, nesilaikydamas 8 skirsnyje nurodyto termino, jei:

   a) jam taikomas imperatyvus įpareigojimas, pagal kurį reikalaujama iš dalies pakeisti Bendrąsias sąlygas,

   b) taikomi nedideli Bendrųjų sąlygų pakeitimai, pavyzdžiui, stilistiniai, gramatiniai pataisymai, sakinio ar sakinio performulavimas, skyrių įvedimas, siekiant aiškumo, pateikiant straipsnių pavyzdžius ir kitus pakeitimus, kurie nesumažina ir neapriboja Vartotojo teisių, nedidina Vartotojo atsakomybės arba neblogina Vartotojo padėties,

   c) išimtiniais atvejais, kai reikia pakeisti Bendrąsias sąlygas dėl Vartotojo apsaugos, sukčiavimo, kenkėjiškų programų, šlamšto, duomenų pažeidimų ar kitų grėsmių.

   10. Jei pasibaigus šiai Sutarčiai ne dėl PortalPRO kaltės, per vienerius metus nuo Sutarties nutraukimo PortalPRO pareiškia reikalavimą Partneriui sumokėti jai kompensaciją dėl Sutarties nutraukimo, teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoto dydžio kompensacija[1] jai mokama nustačius, kad naudodamasis PortalPRO platforma Partneris turėjo naudos iš dalykinių ryšių su Klientais, arba dėl naudojimosi PortalPRO platforma žymiai padidėjo Partnerio verslo mastas.

   11. PortalPRO turi teise, bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šias Bendrąsias salygas laikydamasi 10 skyriuje nustatytų apribojimų. Apie pakeitimą pranešama visiems PortalPRO platformos Vartotojams. Jei po pakeitimo, bet kuris Vartotojas ir toliau bet kokia apimtimi naudojasi, bet kuria PortalPRO platformos dalimi, laikoma, kad jis sutinka su tokiu pakeitimu.

   12. PortalPRO pasilieka teisę, bet kuriuo metu nutraukti visų Paslaugų teikimą be išankstinio įspėjimo ir tokiu atveju ši Sutartis automatiškai nustoja galioti.

   XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   1. Jei Kliento įstatymai nenurodo kitaip, tai Sutartims tarp Vartotojo ir UAB PortalPRO yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

   2. Ginčai, kurie kyla įgyvendinant Sutarties sąlygas, turi būti sprendžiami derybų būdu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, tai ginčą sprendžia bendrosios kompetencijos teismai.

   3. Bendrosiose sąlygose nenurodytais klausimais yra taikomos teisės normos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir įstatymuose. 
   ——————————————————————————————————————–
   [1] Maksimalią kompensacijos sumą sudaro vidutinė metinė PortalPRO atlygio suma, apskaičiuota už visą sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu sutartis galiojo ne ilgiau kaip penkerius metus. Jeigu sutartis galiojo ilgiau nei penkerius metus, skaičiuojamas paskutinių penkerių metų vidutinis metinis atlyginimas. Kompensacijos sumokėjimas nepanaikina PortalPRO pareikšti reikalavimą dėl nuostolių, atsiradusių pažeidus sutartį, atlyginimo (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.167 straipsnio 3 dalis.
   ——————————————————————————————————————–

   PRIEDAS NR. 1 PRIE BENDRŲJŲ UAB PORTALPRO ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ

   Specialiosios paslaugų sąlygos Partneriams

   PRIEDAS NR. 2 PRIE UAB PROTALPRO ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ

   Duomenų tvarkymo sutartis

   PRIEDAS NR. 3 PRIE UAB PROTALPRO ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ

   Partnerio ir kliento paslaugų sutartis

   PRIEDAS NR. 4 PRIE UAB PROTALPRO BENDRŲJŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ – MEDŽIAGŲ TIEKIMAS

   Partnerio ir kliento prekių pirkimo pardavimo sutartis