Mano paskyra (klientams) Profesionalams
Paslaugos
Apie mus Naujienos ir patarimai DUK
Mano paskyra DUK

Elektroninių paslaugų teikimo sąlygos

UAB PortalPRO Bendrosios elektroninių paslaugų teikimo sąlygos

I. SĄVOKOS

1. Bendrosios sąlygos – šios paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis bendrosios sąlygos;

2. Mobilusis įrenginys – elektroninis prietaisas, leidžiantis gauti ir siųsti duomenis be laidinio ryšio su internetu, kurį Vartotojas naudoja norėdamas naudotis PortalPRO platforma, pavyzdžiui, mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai ir kita.

3. Paslaugų teikėjas arba PortalPRO – UAB PortalPRO juridinio asmens kodas: 305148290, buveinės adresas: Vilnius, Ozo g. 12A-1. 

4. PortalPRO platforma – svetainė, kurią Paslaugų teikėjas valdo savo vardu, kuri pasiekiama adresu https://portalpro.lt/ ir mobiliojoje aplikacijoje, kuri skirta PortalPRO paslaugoms teikti.

5. PortalPRO Paslaugos – Paslaugų teikėjo paslaugos, kurios Vartotojui prieinamos per PortalPRO platformą, kurias sudaro:

a) pateikiamos užsakymų užklausos su informacine medžiaga, aprašymu ir nuotraukomis,

b) pateikiami Partnerių Pasiūlymai remontui ar kitoms Paslaugoms, kurios atliekamos pagal Kliento užsakymą,

c) galimybė Klientui pasirinkti Partnerio Pasiūlymą,

d) informacijos pateikimas apie Užklausos išsiuntimą ir Pasiūlymo priėmimą,

e) nuomonės pateikimas apie Partnerį,

f) Papildomų Paslaugų teikimas,

g) Partnerių reitingai pagal Klientų nuomones ir įvertinimus,

h) Partnerių sąskaitų generavimas.

6. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris vyresnis nei 18 metų, turintis visišką veiksnumą, juridinis asmuo ar kitas asmuo, neturintis juridinio asmens statuso, tačiau savo vardu galintis įgyti teises ir prisiimti įsipareigojimus, naudodamasis PortalPRO platforma ir teikiamomis Paslaugomis pagal Bendrąsias sąlygas.

7. Partneris – Vartotojas, kuris yra fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, juridinis asmuo arba kitas asmuo, neturintis juridinio asmens statuso, kuris gali įgyti teises ir pareigas savo vardu ir vykdyti verslą, naudodamasis PortalPRO platforma profesinei ar verslo veiklai.

8. Klientas – Vartotojas, kuris per PortalPRO platformą pateikia Užklausą ir vėliau gali įsigyti Partnerio siūlomą (-us) Darbą (-us);

9. Paskyra – individuali PortalPRO platformos dalis, priskirta tam tikram PortalPRO platformoje užregistruotam Vartotojui, kuris identifikuojamas el. pašto adresu ar telefono numeriu. Paskyra leidžia redaguoti asmeninius ir kontaktinius duomenis, bei prieigą prie PortalPRO platformos funkcijų;

10. Profilis – informacija apie Partnerį, prieinama PortalPRO platformos Vartotojams, kuri apima ir Partnerio atliekamų darbų arba siūlomų atlikti paslaugų aprašymą.

11. Partnerio paslaugos – Partnerio siūlomų atlikti darbų arba siūlomų suteikti paslaugų asortimentas ir kita informacija, pateikiama Partnerio profilyje;

12. Testas – egzaminas, kuriame yra klausimų rinkinys, patikrinantis žinias apie paslaugas, kurias Partneris nori pasiūlyti per PortalPRO platformą. Sėkmingas jų įvykdymas yra sąlyga, kad būtų leista teikti Partnerio paslaugas PortalPRO platformoje;

13. Užklausa – informacija, kurią Klientas įkelia į PortalPRO platformą, kai ieško Partnerio, kuris atliktų Darbą.

14. Darbas – Kliento Užklausoje ir Partnerio Pasiūlyme įvardintas konkretus atliekamas darbas arba paslauga, kuriuos pageidauja užsakyti Klientas;

15. Pasiūlymas – Partnerio pateiktas pasiūlymas sudaryti sutartį dėl Darbo atlikimo, tarp Partnerio ir Kliento, kurioje pateikiama išsami informacija apie Darbų atlikimo sąlygas bei tvarką ir pateiktą Pasiūlymą;

16. Kaina – Partnerio atlygis už Darbo atlikimą, kuris matomas Klientui gavus Pasiūlymą;

17. Operacijos mokestis – PortalPRO atlygis už suteiktas PortalPRO paslaugas, kurias apmoka Partneris;

18. BDAR – 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantis Direktyvą 95 / 46 / EB.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrosiose sąlygose patikslinamos PortalPRO platformos naudojimo sąlygos, taikymo sritis ir pateikiamos paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis taisyklės, kurios reglamentuojamos 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų įstatymo 8 straipsnyje.

2. Bendrosios sąlygos apibrėžia UAB PortalPRO ir Vartotojo sutarties dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis turinį ir reglamentuoja šalių teises ir pareigas, kurios atsiranda dėl PortalPRO platformos ir UAB PortalPRO paslaugų naudojimo (toliau – Sutartis).

3. PortalPRO platformos operatorius ir paslaugų teikėjas – UAB PortalPRO, juridinio asmens kodas: 305148290, buveinės adresas: Vilnius, Ozo g. 12A-1.

4. PortalPRO platformą galima pasiekti adresu https://portalpro.lt/ ir naudojantis mobiliąja aplikacija. PortalPRO platformai reikia naudoti įrenginį, kuris prijungtas prie interneto su naudojama interneto naršykle. Telekomunikacijų operatorius gali imti papildomus mokesčius už prieigą prie programos iš mobiliųjų įrenginių.

5. PortalPRO mobiliąją aplikaciją galima atsisiųsti iš šių mobiliųjų aplikacijų parduotuvių: „App Store“ (skirta „iOS“) ir „Google Play“ (skirta „Android“).

III. PASKYROS NUSTATYMAI

1. PortalPRO teikia Vartotojams PortalPRO Paslaugas remiantis Bendrosiomis PortalPRO platformos sąlygomis.

2. Prieš pradedant naudotis PortalPRO Paslaugomis, reikia užsiregistruoti PortalPRO platformoje, pateikti reikiamą informaciją registracijos formoje ir įkelti dokumentaciją pagal PortalPRO platformoje pateiktą informaciją.

3. Pageidavimas teikti Partnerių Paslaugas turi būti užpildytas per PortalPRO platformą. Partneris privalo užpildyti ir gauti teigiamą Testo rezultatą.

4. Pabaigus registraciją yra sukuriama Paskyra, prie kurios galima prisijungti, naudojant Vartotojo vardą ir slaptažodį.

5. Spustelėjus mygtuką „Registruotis“ reiškia, kad Vartotojas sutinka, kad:

a) pagal įstatymų nuostatas jis/ji turi teisę sudaryti Sutartį dėl PortalPRO platformos naudojimo,

kad galėtų naudotis UAB PortalPRO paslaugomis.

b) perskaitė ir sutinka, kad PortalPRO paslaugos bus teikiamos pagal Bendrąsias sąlygas;

c) perskaitė ir sutinka, kad PortalPRO paslaugos jam bus teikiamos pagal šią Sutartį ir Sutarties Priedus Nr. 1, Nr. 2, nebent tarp Vartotojo ir UAB PortalPRO būtų sudaryta kita konkreti sutartis ir jos taikymas neįtraukiamas.

6. Registracija PortalPRO platformoje yra nemokama.

7. Vartotojai gali būti pilnamečiai fiziniai asmenys, turintys visišką veiksnumą, juridiniai asmenys ir kiti asmenys, neturintys juridinio asmens statuso, tačiau galintys įgyti teises ir prisiimti įsipareigojimus savo vardu, taip pat fiziniai asmenys, veikiantys pagal individualią veiklą.

8. Paskyrą gali susikurti juridinis asmuo, tačiau juridinio asmens vardu gali veikti tik asmuo, kuris yra įgaliotas veikti jo vardu.

9. Partneris privalo vykdyti mokestinius įsipareigojimus, kylančius iš galiojančių įstatymų, kurie atsirado dėl Partnerio Paslaugų teikimo per PortalPRO platformą. Mokesčių institucijų prašymu UAB PortalPRO turi pateikti informaciją apie Partnerį, remiantis įstatymų nustatyta tvarka.

IV. PRAŠYMAI IR PASIŪLYMAI

1. Klientas gali pateikti Užklausą PortalPRO platformoje per sistemas, kurios bendradarbiauja su UAB PortalPRO. Vartotojai, kurie registruoti, kaip Partneriai, turi galimybę gauti Užklausą ir atsakyti į ją Pasiūlymo forma.

2. Užklausoje pateikiama:

a) pageidaujama Darbų atlikimo data,

b) Pasiūlymo pateikimo terminas,

c) Darbų atlikimo vieta,

d) išsami informacija apie pageidaujamą įsigyti Darbą ir jo apimtį.

3. PortalPRO platformoje paskelbtos Užklausos siunčiamos Partneriams, kurie atitinka prašyme nurodytus kriterijus ir kurie, atsižvelgiant į jų kompetencijas, gali atlikti Užklausoje nurodytą Darbą.

4. Partneriai, atsakydami į prašymą, gali pateikti Pasiūlymą per PortalPRO platformą.

5. Partneris, rengdamas Pasiūlymą ir nurodydamas savo atlygį už Darbą, privalo įtraukti visas jo įgyvendinimo išlaidas, įskaitant:

a) kelionės išlaidas;

b) darbo sąnaudas;

c) statybos atliekų ir kitų atliekų, susidariusių eksploatavimo metu, šalinimo išlaidas;

d) taikytinus mokesčius;

e) Siūlomą kainą, kuri neapima medžiagų, reikalingų Darbų atlikimui.

6. Jei Partneris keičia sutartą Kainą, Partneris privalo atnaujinti Pasiūlymą per PortalPRO platformą, o Klientas turi sutikti su atnaujintu Pasiūlymu. Pakeisti pradinę Kainą galima tik tada, jei Prašymas neatitiko faktinės Darbo apimties, kuri būtina užsakymo įvykdymui arba atsirado aplinkybės, kurių Pasiūlymo formavimo etape nebuvo galima numatyti.

7. Partnerio pateiktas Pasiūlymas perduodamas Klientui.

8. Partneris, pateikdamas Pasiūlymą per PortalPRO platformą, patvirtina, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją, kuri reikalinga Darbo atlikimui.

9. Klientui, pasirinkus vieną iš Partnerių Pasiūlymų, tai paskelbiama Partnerio Paskyroje.

10. Klientas, pasirinkęs Partnerio Pasiūlymą, gali susiekti su Partneriu bei Parneris gali susisiekti su Klientu per PortalPRO platformą.

11. Klientas konkretų Partnerį pasirenka savo nuožiūra.

12. Klientui per PortalPRO platformą pateikiamas Pasiūlymų sąrašas, kuriame nurodoma:

a) Informacija apie Partnerį;

b) informacija apie Partnerio įvertinimą (reitingą);

c) Partnerio siūloma Darbo kaina.

13. Paslaugų teikėjas pateikia bendrąjį Sutarties modelį, kuris įtvirtintas Bendrųjų sąlygų Priede Nr.2. Klientas ir Partneris individualiai nustato esmines sutarties sąlygas per PortalPRO platformą. Susitarimo šalys atsako už konkrečius teisės aktų reikalavimus, įskaitant rašytinės sutarties formą, sutarties galiojimo termino laikymąsi.

14. Parneris Darbų atlikimui reikalingų medžiagų kainą užpildo PortalPRO platformoje, patikrinęs Darbo atlikimo vietą ir nustatęs Darbo apimtį. Partneris privalo PortalPRO platformoje skelbti Darbui atlikti reikalingų medžiagų kainą, o užbaigdamas Darbą, pridėti šių medžiagų pirkimą patvirtinančius dokumentus.

15. Partneris, atlikęs Darbą pakeičia Darbo būseną į „užbaigtas“ ir įkelia į PortalPRO platformą įrodymus (nuotraukų ir/arba kitomis formomis), kad Darbas baigtas. Klientui priėmus Darbą sistemoje, bet nepageidaujant, kad atlikto Darbo faktas būtų fiksuojamas darant nuotraukas, Partneris, atlikęs Darbą, pakeičia užsakymo būsena į „užbaigtas“. Jeigu dėl atlikto Darbo kyla ginčas ir Klientas atsisako priimti Darbą, Partneris turi teisę padaryti nuotraukas, siekiant tinkamai išnagrinėti ginčą dėl Darbo atlikimo fakto ir kokybės.

16. Klientui, priėmus atliktą Darbą, šis faktas pažymimas PortalPRO platformoje ir yra matomas Partnerio bei kliento Paskyrose.

17. Užklausos galiojimas PortalPRO platformoje gali būti nutraukiamas, jei:

a) Priėmus bent vieną iš Pasiūlymų, kuris buvo pateiktas pagal pateiktą Prašymą;

b) anksčiau nutraukiamas Kliento Užklausos paskelbimas,

c) pasibaigia Kliento prašymo galiojimas,

d) ištrinama Kliento Paskyra.

18. Užklausos ir Pasiūlymai:

a) yra formuluojami ir pateikiami Vartotojų, t. y. Klientas atsako už Užklausos formuluotes ir turinį, o Partneris – už Pasiūlymo formuluotes ir turinį;

b) turi būti suformuluoti sąžiningai ir išsamiai, kad nebūtų klaidinami Vartotojai;

c) turi atitikti faktus, nepažeisti įstatymo normų, paslaugų teikėjo teisių, Bendrųjų sąlygų, asmenų teisių, autorių teisių ir atspindėti norą sudaryti sutartį dėl Partnerio paslaugų;

d) turi atitikti kitus Bendrosiose sąlygose nustatytus reikalavimus.

V. NUOMONĖS

1. PortalPRO leidžia Klientams pateikti nuomonę apie Partnerį PortalPRO platformoje, kuri prieinama Partnerio Profilyje po to, kai buvo Kliento pateikta.

2. Klientas gali įvertinti Partnerį, kai priima arba atmeta atliktą Darbą. Galimi įvertinimo pasirinkimai – žvaigždutės nuo 1 iki 5.

3. Nuomonėse, kurias paskelbia Klientas, negali būti:

a) vulgarios kalbos, pornografinio turinio ar turinio, kurstančio neapykantą, rasizmą, ksenofobiją, diskriminaciją ir konfliktus tarp tautų;

b) svetainių adresų arba nuorodų į kitas svetaines;

c) reklaminio ar komercinio pobūdžio turinio;

d) Vartotojų ar kitų fizinių asmenų duomenų, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas;

e) turinio, kuris pažeidžia trečiųjų šalių teises, intelektinės nuosavybės teises, padorumą, asmenines teises;

f) turinio, kuris yra susitarimo su kitais Vartotojais ar trečiosiomis šalimis rezultatas, siekiant daryti įtaką Partnerių patikimumui;

g) turinio, kuris yra melagingas, šmeižiantis ar skatinantis nesąžiningą konkurenciją;

4. Nuomonė turi atspindėti Darbo kokybę, Pasiūlymo patrauklumą ir bendradarbiavimo su Partneriu ypatumus.

5. Paslaugų teikėjas turi teisę visiškai ar iš dalies pašalinti nuomonę arba ją redaguoti tiek, kiek būtina, kai Nuomonė pažeidžia Bendrąsias sąlygas, galiojančius teisės aktus arba:

a) yra kita nuomonė, susijusi su ta pačia Paslauga,

b) nurodo netinkamą Partnerį,

c) nurodo kitas Paslaugas, nei peržiūrėta Paslauga,

d) parašyta paties Partnerio,

e) parašyta su laikinu el. pašto adresu,

f) nuomonė buvo išreikšta tokiu būdu, kuris leidžia pagrįstai teigti, jog tai buvo padaryta automatizuotomis priemonėmis.

VI. LICENCIJA

1. UAB PortalPRO suteikia Vartotojams leidimą naudotis PortalPRO platforma. Šis leidimas neapima teisės perduoti leidimą naudotis PortalPRO platforma tretiesiems asmenims arba perduoti Vartotojo teises ir pareigas kitiems asmenims.

2. Autorių teisės ir prekių ženklai, įskaitant pirminį kodą, duomenų bazes, logotipus ir vaizdus, priklauso UAB PortalPRO. Vartotojas neįgyja jokių intelektinės nuosavybės teisių, kai naudojasi PortalPRO platforma. Bet koks PortalPRO platformoje pateikiamo turinio kopijavimas ir jo padarymas prieinamu kitiems asmenims yra draudžiami, nebent atskirose sutartyse nurodyta kitaip.

3. Pagal šią sutartį UAB PortalPRO suteikia Klientui leidimą naudotis PortalPRO mobiliąja programa, PortalPRO svetaine ir Vartotojo Paskyra. Šis leidimas neapima: teisės jį perduoti tretiesiems asmenims arba perduoti savo teises ir pareigas.

4. Naudojantis PortalPRO draudžiama:

a) bandyti išgauti PortalPRO programinės įrangos pirminį kodą dekompiliuojant, atvirkštine inžinerija ar kitais būdais;

b) keisti PortalPRO platformą, bet kokiu būdu ar forma;

c) naudoti modifikuotas PortalPRO platformos versijas;

d) įkelti failus, kurie yra sugadinti ar užkrėsti virusais ar programomis ir gali sugadinti ar neigiamai paveikti PortalPRO platformos veikimą;

e) neteisėta prieiga prie PortalPRO platformos.

5. Jei PortalPRO platformoje paskelbtas Vartotojo turinys pažeidžia ar bando pažeisti autorių teises, prekės ženklų ar kitas nuosavybės teises ar teisėtus interesus, susisiekite el. paštu:
[email protected].

VII. TEISĖS IR PAREIGOS

1. Paslaugų teikėjas prižiūri PortalPRO techninį veikimą, užtikrina jo teisingumą ir atitiktį įstatymų nuostatoms.

2. Paslaugų teikėjas nėra Vartotojų sudarytų sutarčių šalis ir negarantuoja, kad Vartotojai turės galimybę sudaryti ar vykdyti šias sutartis.

3. Paslaugų teikėjas leidžia Vartotojams pateikti Užklausas ir Pasiūlymus, nedarant jokios įtakos jų formai ar turiniui.

4. Paslaugų teikėjas neatsako už netinkamą sutarčių vykdymą ar nevykdymą, kai šalys susijusios su Užklausų, Pasiūlymų ar aprašų turinio, Vartotojų ir trečiųjų šalių atliktų veiksmų ir Bendrųjų sąlygų pažeidimais.

5. Paslaugų teikėjas neatsako už Prašyme, Pasiūlyme, Profilyje pateiktų duomenų tikslumą ir patikimumą, ir už Šalių galimybes vykdyti sutartis, kurios sudaromos priimant Pasiūlymą.

6. Paslaugų teikėjas neatsako už Vartotojų nesidomėjimą Prašymu, Pasiūlymu ar aprašo objektu, Vartotojų nesugebėjimu pasirinkti Pasiūlymą ar sudaryti sutartį. UAB PortalPRO informuoja Vartotoją apie žinomus PortalPRO platformos sistemų ar įrenginių techninius gedimus, kurie gali turėti įtakos PortalPRO paslaugų teikimui.

7. UAB PortalPRO turi teisę pašalinti arba blokuoti medžiagą ir ryšius, Užklausas, Pasiūlymus, Profilius ar Paskyras, jei jie pažeidžia Bendrųjų sąlygų ar įstatymų nuostatas.

8. UAB PortalPRO gali patikrinti Paskyros, Profilio duomenis, kai kyla pagrįstų abejonių dėl Paskyros saugumo arba Vartotojo pateiktos informacijos. Esant pagrįstų abejonių dėl Profilio saugumo ar Vartotojo pateiktų duomenų tikrumo, UAB PortalPRO gali suspenduoti tokią paskyrą iki Vartotojas pateiks patikimą ir abejonių nekeliančią informaciją dėl savo tapatybės ar kitos informacijos.

9. Paslaugų teikėjas gali sustabdyti Paskyros funkcionavimą, kuris yra suprantamas, kaip laikinas UAB PortalPRO paslaugų teikimo Vartotojui sustabdymas. Jei Vartotojas pakartotinai pažeidžia įstatymų normas ir/ar Bendrąsias sąlygas.

10. UAB PortalPRO informuoja Vartotoją apie veiksmus, nurodytus punktuose Nr. 7-9, vėliausiai, kai veiksmai bus atlikti.

VIII. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Vartotojai privalo:

a) naudotis PortalPRO platforma remiantis įstatymų nustatyta tvarka. Nedėti į PortalPRO platformą turinio, kuris būtų vulgarus, melagingas, šmeižikiškas, kurstantis neapykantą, rasizmą, ksenofobiją, trečiųjų asmenų teisių pažeidimai, nepadorus, asmeniniai kitų Vartotojų ar trečiųjų šalių interesai ar skatintų nesąžiningos konkurencijos veiksmus;

b) naudoti PortalPRO platformą, kad būtų laikomasi draudimo perduoti turinį elektroniniu ryšiu dėl ko sutrinka ar perkraunamos ryšio sistemos,

c) užtikrinti Mobiliųjų įrenginių, kuriuose įdiegta PortalPRO platforma ar svetainė, apsaugą, kad trečiosios šalys nežinotų prisijungimo prie PortalPRO platformos duomenų, slaptažodžių, kitų identifikavimo duomenų, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo veikti jo vardu,

d) pranešti Paslaugų teikėjui apie teisės pažeidimus, susijusius su PortalPRO platformos naudojimu,

e) nenaudoti UAB PortalPRO paslaugų neteisėtiems tikslams, siekiant gauti lėšų nusikalstamu būdu arba kitais neteisėtais būdais, pažeidžiant trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus,

f) užtikrinti BDAR reikalavimų laikymąsi santykiuose su kitais Vartotojais,

g) neįtraukti į PortalPRO platformą ar svetainę adresų, nuorodų į kitas svetaines, kurios yra reklaminio pobūdžio.

IX. PARTNERIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

1. Darbo atlikimo Kainą nustato Partneris ir ji matoma Klientui per PortalPRO platformą, pateikus Pasiūlymą.

2. Klientas privalo sumokėti Partneriui už atliktus ir priimtus Darbus sumą, kurią sudaro Kaina ir Darbui atlikti reikalingų medžiagų kaina. Partneris pateikia informaciją, o Klientas priima Darbą per PortalPRO platformą.

3. Partneriui mokėjimas turi būti atliekamas pagal duomenis, nurodytus sąskaitoje, nebent Partnerio ir Kliento sutartyje, kuri yra Paslaugos sąlygų Priede Nr. 2, nurodyta kitaip.

4. Išsamios mokėjimo taisyklės yra apibrėžtos Partnerio ir Kliento sutartyje, sudarytame Paslaugų teikimo Priede Nr. 2.

5. Klientas apmoka Kainą ir medžiagų kainą už atliktą Darbą Partneriui bankiniu pavedimu į jo atsikaitomąją banko sąskaitą arba grynaisiais pinigais.

X. DUOMENŲ ATNAUJINIMAS

1. Vartotojas turi pranešti UAB PortalPRO apie bet kokius duomenų pasikeitimus (pvz., Vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, PVM mokėtojo registraciją ar išregistravimą, įmonės ar pavadinimo pakeitimą). Vartotojas gali savarankiškai keisti Paskyros duomenis. Jei Vartotojas tinkamai nevykdo nurodytų įsipareigojimų, tai už visas pasekmes, atsiradusias dėl informacijos neatnaujinimo, atsako Vartotojas.

2. UAB PortalPRO siunčia pranešimus per PortalPRO platformą SMS ar el. paštu. Vartotojas sutinka, kad pranešimai, pateikti bet kuria iš pirmiau nurodytų priemonių, bus laikomi tinkamai pateiktais.

XI. TECHININIAI REIKALAVIMAI

1. Vartotojo mobilusis įrenginys, kuriame paleidžiama PortalPRO platforma, turi atitikti šiuos operacinės sistemos techninius reikalavimus:

a) PortalPRO versija siunčiama iš „App Store“ – „iOS“ versija 9.0 (arba naujesnė),

b) PortalPRO versija siunčiama iš „Google Play“ parduotuvės versijai – „Android“ 4.4 (arba naujesnei) versija.

3. Norint paleisti ir tinkamai valdyti PortalPRO platformą arba mobiliąją aplikaciją, reikia turėti aktyvų interneto ryšį.

4. Naudotis PortalPRO platforma galima per šias naršyklių versijas: „Internet Explorer 11.0“, „Chrome 34“, „Firefox 29“, Safari 14.1, Edge 91 (ar naujesnės versijos).

5. Svetainėje gali būti naudojamos šios technologijos: „Java“, „JavaScript“, „Flash“, XML, PHP, DHTML, slapukai, HTML, CSS.

6. Svetainėje yra PDF dokumentų, kuriuos atidarant gali reikėti tinkamos programinės įrangos (pvz., „Adobe® Reader“).

7. Duomenis, kurie siunčiami naudojant formas, saugo „Secure Socket Layer“ (SSL) protokolas.

8. Jei Vartotojo naršyklė uždaroma, tai duomenys, kuriuos Vartotojas siuntė į PortalPRO platformą, gali būti ištrinti.

XII. SKUNDAI

1. Vartotojas gali kreiptis į PortalPRO dėl elektroniniu būdu teikiamų paslaugų:

a) Raštu adresu: Vilnius, Ozo g. 12A-1,

b) Elektroniniu būdu El. paštu: [email protected].

2. Skundai išnagrinėjami per 14 dienų, nuo skundo gavimo dienos. Paslaugų teikėjas informuoja Vartotoją apie skundo nagrinėjimo tvarką. Jei Paslaugų teikėjui, prieš svarstant skundą, reikalinga papildoma informacija, tai Vartotojas turi ją papildyti. Papildomų Vartotojo paaiškinimų teikimas pratęsia skundo nagrinėjimo laikotarpį.

3. Skundo turinyje turi būti nurodoma: Vartotojo vardas, pavardė, įmonė arba vardas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (nurodytas registracijos metu), išsamus skundo priežasties aprašymas ir nurodymas.

4. Vartotojas gali pasinaudoti neteisminiu skundų ir pretenzijų nagrinėjimu remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

XIII. PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ

1. Vartotojas naudoja PortalPRO savanoriškai, savo rizika ir užtikrina galimybę tinkamai veikti PortalPRO tiek, kiek tai priklauso nuo Vartotojo (pvz., tinkamas mobiliojo įrenginio veikimas, nustatymų naudojimas, leidžiantis gauti pranešimus iš PortalPRO ir kita).

2. Paslaugų teikėjas neatsako už Vartotojų elgesį PortalPRO platformoje, už netinkamą jų sutarčių vykdymą ar nevykdymą, už Vartotojų ir trečiųjų šalių atliktų veiksmų pasekmes, už Bendrųjų sąlygų pažeidimus.

3. UAB PortalPRO neprisiima atsakomybės už Darbo neatlikimą ar netinkamą atlikimą, už Kliento, Partnerio ir trečiųjų asmenų atliktų veiksmų padarinius, kurie pažeidžia Bendrąsias sąlygas.

4. UAB PortalPRO neatsako už:

a) Klientų ir Partnerių galimybes įgyvendinti sutartis, kai Klientas priima Pasiūlymą,

b) Kliento konkretaus Partnerio Pasiūlymo nepasirinkimą,

c) Sutarties nesudarymą, kai Klientas pasirenka Pasiūlymą,

d) Kliento nesusidomėjimą Pasiūlymu,

e) Partnerio ir Kliento sutarčių vykdymą.

5. UAB PortalPRO nėra sutarties šalis, kuri sudaroma tarp Klientų ir Parnerių.

6. UAB PortalPRO neteikia Partnerio paslaugų, o veikia tik kaip tarpininkas. Partneriai yra nepriklausomi, kurių nesieja darbo santykiai su UAB PortalPRO.

XIV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAS.

1. Sutartis įsigalioja po to, kai Vartotojas perskaito sąlygas ir sutinka jų laikytis, registruodamasis PortalPRO platformoje ir sėkmingai atlikęs registracijos procedūras. Sutartis galioja neribotą laiką.

2. Vartotojas gali nutraukti Sutartį, kai įspėja šalis apie tai prieš 30 kalendorinių dienų.

3. UAB PortalPRO turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Vartotojui el. paštu Paskyroje, per 30 kalendorinių dienų.

4. UAB PortalPRO turi teisę nutraukti sutartį be įspėjimo, jei:

a) Vartotojas pateikė neteisingą, neišsamią informaciją, atsisakė pateikti ar atnaujinti informaciją, kuri reikalinga tinkamam PortalPRO platformos ir/ar Paskyros naudojimui,

b) UAB PortalPRO turi pagrįstos informacijos, kuri kelia abejonių dėl Vartotojo patikimumo, arba Vartotojo veikla gali būti klasifikuojama, kaip sukčiavimas, piktnaudžiavimas, žalos atlikimas trečiosioms šalims,

c) Vartotojo veikla PortalPRO platformoje pažeidžia Bendrąsias sąlygas.

5. Vartotojas privalo sumokėti už suteiktas UAB PortalPRO paslaugas iki sutarties nutraukimo.

6. Vartotojas ir PortalPRO, sudarę Sutartį dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis, gali nenurodydami priežasčių, pateikti prašymą (elektronine forma arba raštu) ir nutraukti Sutartį, per 14 dienų nuo Sutarties sudarymo.

7. Jei nustatoma, kad Vartotojas užsiima įstatymų ar Bendrųjų sąlygų draudžiama veikla, kenkia teisėtiems Paslaugos teikėjo interesams, kenkia Paslaugų teikėjo geram vardui, tai Paslaugų teikėjas gali imtis visų teisėtai leidžiamų veiksmų ir apriboti galimybę naudotis PortalPRO platforma ir svetaine.

8. Vartotojas el. paštu informuojamas apie Bendrųjų sąlygų pakeitimus ne vėliau, kaip prieš 15 dienų.

9. Taisyklių pakeitimai laikomi priimtais, jei Vartotojui po pakeitimų įsigaliojimo toliau naudojasi PortalPRO.

10. UAB PortalPRO gali pakeisti Bendrąsias sąlygas, nesilaikydamas 8 skirsnyje nurodyto termino, jei:

a) jam taikomas imperatyvus įpareigojimas, pagal kurį reikalaujama iš dalies pakeisti Bendrąsias sąlygas,

b) taikomi nedideli Bendrųjų sąlygų pakeitimai, pavyzdžiui, stilistiniai, gramatiniai pataisymai, sakinio ar sakinio performulavimas, skyrių įvedimas, siekiant aiškumo, pateikiant straipsnių pavyzdžius ir kitus pakeitimus, kurie nesumažina ir neapriboja Vartotojo teisių, nedidina Vartotojo atsakomybės arba neblogina Vartotojo padėties,

c) išimtiniais atvejais, kai reikia pakeisti Bendrąsias sąlygas dėl Vartotojo apsaugos, sukčiavimo, kenkėjiškų programų, šlamšto, duomenų pažeidimų ar kitų grėsmių.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Jei Kliento įstatymai nenurodo kitaip, tai Sutartims tarp Vartotojo ir UAB PortalPRO yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

2. Ginčai, kurie kyla įgyvendinant Sutarties sąlygas, turi būti sprendžiami derybų būdu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, tai ginčą sprendžia bendrosios kompetencijos teismai.

3. Bendrosiose sąlygose nenurodytais klausimais yra taikomos teisės normos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir įstatymuose. 

Specialiosios paslaugų sąlygos Partneriams