Mano paskyra (klientams) Profesionalams
Paslaugos
Apie mus Naujienos ir patarimai DUK
Mano paskyra DUK

Privatumo ir slapukų politika

Taikoma PortalPRO platformai

Siekdami suteikti tikslią bei išsamią informaciją, susijusią su PortalPRO tvarkomų asmens duomenų būdu ir tikslu, nustatome bei skelbiame PortalPRO privatumo bei slapukų politiką (toliau – Politika), kuri yra naudojama PortalPRO internetiniame puslapyje. Norime pabrėžti, kad Politikos turinys yra informacinio bei rekomendacinio pobūdžio bei nesudaro pagrindo Jums prisiimti įsipareigojimu PortalPRO atžvilgiu.

I. Politikoje vartojamos sąvokos

Politika – Ši privatumo ir slapukų politika.

GDPR – Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;

Asmens duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu;

Toliau tekste, aukščiau nurodomos sąvokos, naudojamos taip kaip jas apibrėžia ši privatumo politika.

II. Kas yra jūsų duomenų valdytojas?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB PortalPRO, buveinės adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, juridinio asmens kodas 305148290.  Su Asmens duomenų valdytoju galite susisiekti elektroninio pašto adresu [email protected] bei telefono numeriu 8 623 33715.

III. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkys Asmens duomenų valdytojas

Atsižvelgiant į Asmens duomenų valdytojo teikiamų paslaugų pobūdį, yra tvarkomi  asmens duomenys kurie yra būtini registracijai bei paskyros sukūrimui, užklausų ar prašymų apdorojimui bei kitų veiksmų PortalPRO platformoje atlikimui.

 1. Paskyros registracijai:
  1. Vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;
  2. Elektroninio pašto adresas;
  3. Kontaktinio telefono numeris;
  4. Gimimo data;
  5. Individualios veiklos pažymos numeris;
 2. Užklausų ar prašymui tvarkymui:
  1. Tikslus gyvenamosios vietos arba buveinės adresas;
  2. Korespondencijos adresas;
  3. Banko sąskaitos duomenys, būtini siekiant apmokėti už perkamus gaminius ar paslaugas;
  4. Duomenys būtini PVM sąskaitos faktūros išrašymui;
  5. Duomenys surinkti naudojant PortalPRO platforma, t. y. prieigos duomenys, IP adresas ir kt.
 3. Neskaitant aukščiau nurodytų duomenų, asmens duomenų valdytojas taip gali tvarkyti ir kitus Jūsų asmens duomenis, įskaitant:
  1. Asmens duomenys, būtini PortalPRO vykdomai rinkodarai vystyti;
  2. Asmens duomenys, skirti PortalPRO naujienlaiškiams platinti;
  3. Duomenys, susiję su Jūsų elgesiu ir veiksmais, atliekamais PortalPRO platformoje;
  4. Asmeninė informacija naudojama „ProtalPro“ organizuojamuose konkursuose ar lojalumo programose;
  5. Asmens duomenys, kurie yra pateikti nagrinėjant platformos naudotojo skundus.
  6. Jūsų atvaizdą (nuotrauką), kuris bus viešai skelbiamas platformoje paslaugų užsakymo metu.

IV. Kokiu tikslu ir pagrindu naudojame Jūsų asmens duomenis?

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi žemiau nurodytais pagrindais:
  1. Tarp Asmens duomenų valdytojo ir Duomenų subjekto (PortalPRO Vartotojo) sudaryto susitarimo pagrindu, arba aiškiai ir nedviprasmiškai išreikštu asmens duomenų subjekto prašymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas ir (arba) BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
  2. Siekiant pareikšti teisėtus reikalavimus arba rengiant atsakymus į gautas pretenzijas, susijusias su sutarties vykdymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
  3. Įgyvendinant asmens duomenų valdytojo vidinius organizacinius tikslus, įskaitant bet neapsiribojant apskaitos, IT, personalo, teisinių konsultacijų teikimu, skundų, pretenzijų ir atsakymų į jas rengimu, duomenų analitika (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
  4. Laikantis duomenų valdytojo prisiimtų įsipareigojimų, įskaitant pareigą informuoti pareigą vesti apskaitos, finansinę ir mokestinę  apskaitą;
  5. Tvirtinant Vartotojų prašymus bei gauti Partnerių pasiūlymus, jei tokių yra, taip pat toliau teikti paslaugas Vartotojui, su kuriuo buvo sudaryta sutartis;
  6. Vykdant tiesioginę rinkodarą bei tobulinant PortalPRO platformos paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant tinkamo PortalPRO platformos veikimo užtikrinimu, atsižvelgiant į teisėtus Duomenų valdytojo interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
  7. Asmens duomenų subjekto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu).
 2. Informuojame, jog asmens duomenų tikslas gali kisti, priklausomai nuo konkrečios PortalPRO platformoje vykdomos veiklos, nepaisant to, pagrindiniai Jūsų duomenų tvarkymo tikslai yra:
  1. Asmens duomenų tvarkymo būtinybė sudarant ar vykdant Sutartį (atkreipiame dėmesį, kad naudodamiesi PortalPRO paslaugomis, sutartį sudarote elektroniniu būdu);
  2. Su skundų gavimu ir jų apdorojimu susijusiu tikslu;
  3. Teisėti Duomenų valdytojo interesai, PortalPRO teikiamų paslaugų tobulinimo, platformos veikimo garantavimo, rinkodaros, apsaugos sistemų, blokuojančių netinkamo turinio pranešimus, diegimo, analizinės statistikos vedimo tikslais.
  4. Vykdyti Duomenų valdytojo teisines prievoles bei apsaugoti Asmens duomenų valdytojo interesus, vykdant teisėtus trečiųjų asmenų reikalavimus.
  5. Siekiant susisiekti su Jumis elektroniniu paštu arba telefonu dėl PortalPRO teikiamų paslaugų kokybės ir naudojimo.
 3. Informuojame, jog Asmens duomenų valdytojas naudoja Jūsų asmeninę informaciją: prisijungimo prie PortalPRO platformos duomenis, mobilaus įrenginio duomenis, kurie reikalingi siekiant apsaugoti PortalPRO platformą, įskaitant ataskaitų teikimą, duomenų saugojimą, diagnostiką, duomenų analizę, sukčiavimo bei įsilaužimo prevenciją, testavimą, IT sistemų priežiūrą ir tinkamos veiklos palaikymą.

V. Kokios priemonės yra naudojamos Jūsų asmens duomenų apsaugai?

 1. Tvarkydami mums patikėtus duomenis, mes kliaunamės techniniais bei organizaciniais metodais, atitinkančiais BDAR reikalavimus, kurie leidžia mums tinkamai apsaugoti duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio jų sunaikinimo, praradimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos suteikimo.
 2. Surinkti asmens duomenys yra saugomi apsaugota forma, kuri Duomenų valdytojui leidžia tinkamai identifikuoti duomenų subjektą bei prireikus turimus duomenis atnaujinti.

VI. Kokias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu turite?

 1. Atsižvelgiat į tai, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys Jūs turite teisę:
  1. Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų duomenimis;
  2. Teisę prašyti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą;
  3. Teisė prašyti ištaisyti ar patikslinti Jūsų asmens duomenis;
  4. Teisė prašyti ištrinti ir panaikinti Jūsų asmens duomenis;
  5. Teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, toje apimtyje, kuria duomenys yra tvarkomi išreikšto sutikimo pagrindu;
  6. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
  7. Teisę prašyti perduoti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.
 2. Norint pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, prašymą pateikite Duomenų valdytojui adresu Ozo g. 12A-1, Vilnius arba elektroniniu paštu adresu [email protected]
 3. Informuojame Jus, kad jei manote, jog tvarkant Jūsų duomenis buvo pažeistos Jūsų teisės, turite teisę teikti skundą duomenų tvarkymo priežiūrą vykdančiai institucijai.

VII. Kiek laiko bus tvarkomi Jūsų duomenys?

 1. Jūsų Asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo laikotarpis gali skirtis ir priklauso nuo daugelio veiksnių. Jei naudositės PortalPRO platformoje sukurta paskyra, jūsų asmens duomenys bus ištrinti per 6 metus.
 2. Asmens duomenų, gautų naudojant automatinius slapukus, saugojimo trukmė priklauso nuo šių duomenų techninių aspektų, t. y. kol jie bus ištrinti per naudojamą interneto naršyklę („Chrome“, „Opera“, „Mozzila“, „Internet Explorer“ ir kt.)
 3. Asmens duomenys, tvarkomi rinkodaros tikslais, saugomi tol, kol Jūs neprieštarausite ar neatšauksite sutikimo tvarkyti asmens duomenis šiam tikslui.
 4. Nepaisant to, kas nurodyta šiame skyriuje, Asmens duomenys bus saugomi atsižvelgiant į Asmens duomenų valdytojo turimas pareigas, ypatingas dėmesys skiriamas pareigoms, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 5. Asmens duomenys yra saugomi visą skundo nagrinėjimo laikotarpį ar ieškinio senaties terminą, visiems Asmens duomenų valdytojo keliamiems reikalavimams susijusiems su teikiamomis paslaugomis (Senaties terminai yra numatyti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse).

VIII. Duomenų tvarkytojai ir gavėjai – kam galime perduoti jūsų asmens duomenis?

Duomenų tvarkytojų ir galimų Jūsų asmens duomenų Gavėjų kategorija gali skirtis atsižvelgiant į paslaugų, kurias Jūs naudojate PortalPRO platformoje apimtį.

Jūsų Asmens duomenų tvarkytojais ir Gavėjais, Asmens duomenų valdytojas gali įtraukti savo partnerius, su kuriais yra bendradarbiaujama teikiant IT paslaugų paketą, elektroninio pašto prieigos paslaugas, serverio talpinimo paslaugą, duomenų analizės paslaugas, Jūsų elgesio PortalPRO platformoje analizės paslaugas, vykdant PortalPRO rinkodarą, teikiant kurjerių, teisinių konsultacijų, buhalterinės apskaitos, elektroninio mokėjimo tvarkymo, mokėjimo kreditine kortele apdorojimo, skolų išieškojimo, telekomunikacijų paslaugas.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami mokėjimo įstaigoms, teikiančioms mokėjimo paslaugas, siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Asmens duomenų gavėjai gali būti viešojo administravimo institucijos, jei Duomenų teikimo pareigą numato teisės aktai.

IX. Ar gali Jūsų duomenys būti perduoti trečiosioms šalims už Europos Sąjungos ribų?

Duomenų valdytojas nesiekia ir neketina perduoti Asmens duomenų trečiosioms šalims už Europos Sąjungos ribų. Tačiau jei duomenys būtų perduodami trečiosioms šalims, paslaugų teikėjas juos perduoda vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei naudodamas BDAR numatytus saugumo mechanizmus.

X. Vaikų asmens duomenys

PortalPRO paslaugos nėra skirtos asmenims, jaunesniems nei 18 metų, todėl nepilnamečių asmenų duomenų mes nerenkame ir jų negauname. Tuo atveju jei būtų nustatyta, kad buvo gauti jaunesnio nei 18 metų asmens duomenys – ši informacija nedelsiant bus ištrinta.

XI. Ar Jūsų asmens duomenys bus profiliuojami bei ar Jūsų duomenims bus taikomas automatinis tvarkymas?

 1. Su PortalPRO teikiamomis paslaugomis susiję Vartotojų asmens duomenys gali būti tvarkomi naudojant automatizuotas priemones, įskaitant ir Profiliavimą, kuri yra būtina priemonė, teikiant paslaugas per PortalPRO platformą, Nuostatose aprašytomis sąlygomis ir tvarka.
 2. PortalPRO teikiamos paslaugos apima ir, Partnerių siūlomų paslaugų analizę, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
  1. Ar gautas prašymas ar pasiūlymas atitinka Nuostatus;
  2. Ar konkretus Partneris teikia paslaugas, kurios yra nurodytos pasiūlyme;
  3. Partneriui adresuotų ir aktyvių užklausų skaičius;
  4. Partnerio Pasiūlyme nurodytas atlygis;
 3. Numatomos automatizuotos sprendimų priėmimo sistemos tikslas yra suteikti užsakovui naudingiausius ir labiausiai tinkamus Partnerių pasiūlymus, taip pat užtikrinti tinkamą PortalPRO platformos funkcionalumą, įskaitant ir pateikiamą turinį bei vartotojo interesais bei poreikiais pagrįstą reklamą, taip pat apsaugą nuo kenkėjiškų programų bei galimo brukalo.
 4. Atsižvelgiant į tai, kad dėl automatinio sprendimų priėmimo sistemos veikimo gali būti ribojama galimybė peržiūrėti kai kurių Partnerių pasiūlymų ir Užsakovų užklausų turinį.
 5. PortalPRO  užtikrina žmogaus įsikišimo galimybę bei užtikrina teisę asmeniui išreikšti savo nuomonę bei pateikti pastebėjimus dėl prižiūrimos sistemos tikslumo.

XII. Automatiškai surenkami asmens duomenys

Naudodamiesi PortalPRO platforma, mes automatiškai renkame toliau nurodytą informaciją:

 • Mobiliojo įrenginio ir PortalPRO platformos prisijungimo informacija

Mes renkame informacija apie Jūsų mobilųjį įrenginį, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų operacinės sistemos duomenis, Jūsų vartotojo ID, PortalPRO prisijungimo duomenis ir IP adresą

 • Vartotojo veikla

Mes renkame informaciją apie Jūsų veiklą PortalPRO platformoje, įskaitant vykdytas paieškas, sąveiką su kitais vartotojais bei Jūsų sąveiką su platformoje skelbiamais skelbimais.

 • Vieta

Priklausomai nuo mobiliojo įrenginio, kuris naudojamas PortalPRO platformai naudoti, privatumo nustatymų, jei yra pateikiamas pasiūlymas ar užklausa platformoje, pasiliekame teisę apdoroti informaciją apie jūsų dabartinę vietą, Jums suteikus mums leidimą pasiekti šiuos duomenis. Sutikimas yra duodamas iššokančiame lange.

 • Atsiliepimai ir komentarai

Siekdami įvertinti Užsakovų pasitenkinimą Partnerių paslaugomis ir stebėti nepageidaujamą elgesį bei užtikrinti aukštus Partnerių paslaugų kokybės standartus, taip pat yra renkami duomenys susiję su pateiktomis nuomonėmis ir komentarais.

 • Pokalbiai

Jei platformoje yra naudojama pokalbio funkcija, mes rankame informaciją apie pokalbio dalyvius, pokalbio metu perduotą informaciją ir pranešimo išsiuntimo datą.

XIII. Slapukai

 1. Slapukai yra skaitmenizuoti duomenys, ypač tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų serverinėse įrangose. Slapukai gali būti naudojami siekiant optimizuoti svetainių naudojimą arba rinkti statistinius duomenis, siekiant nustatyti naudojimąsi svetainėmis.
 2. Slapukai yra skirstomi į laikinus ir nuolatinius. Laikini slapukai yra saugomi Jūsų įrenginyje, kol atsijungsite nuo svetainės arba neišjungsite savo žiniatinklio naršyklės. Nuolatiniai slapukai yra saugomi tam tikrą laiką, kurį apibrėžia faile esantis parametras. Vartotojas taip pat gali ištrinti slapukus rankiniu būdu.
 3. IT sistemos leidžia nuskaityti slapukus iš slapukų, gautų naudojant PortalPRO platformą.
 4. Duomenų nuskaitymas iš slapukų atliekamas siekiant:
  1. Nustatyti platformos vartotojų pageidavimus ir interesus;
  2. Anoniminės statistikos, nurodančios, kaip vartotojai naudojasi PortalPRO platforma, rinkimo tikslu;
  3. Siekiant užtikrinti aukštą paslaugų kokybę;
  4. Optimizuoti PortalPRO platformoje pasiekiamą turinį;
  5. Rinkodaros tikslais;
  6. Siekiant užtikrinti tinkamą PortalPRO platformos veikimą.
 5. Surinkti duomenys nėra asmens duomenys ir neleidžia vienareikšmiškai identifikuoti asmens.
 6. Kaip Duomenų subjektas, Jūs turite galimybę bet kuriuo metu apriboti arba išjungti slapukų prieigą prie savo įrenginio. Savo naršyklės nustatymuose, galite bet kuriuo metu pakeisti slapukų nustatymus. Nustatymai gali būti pakeisti taip, kad blokuotų automatinį slapukų tvarkymą jūsų naršyklės nustatymuose.
 7. Jūs, kaip duomenų subjektas, taip pat galite bet kada ištrinti slapukus, naudodamiesi savo naršyklėje esančiomis funkcijomis.
 8. Apribojus ar išjungus slapukus gali kilti sunkumų ir trikdžių naudojant tam tikras PortalPRO funkcijas, kurioms yra reikalingi slapukai.

XIV. Ar privalote pateikti savo asmens duomenis?

Asmens duomenų teikimas yra išskirtinai savanoriškas, tačiau asmens duomenų nepateikimas gali užkirsti kelią paslaugų, teikiamų per PortalPRO platformą įgyvendinimui

XV. Komercinė informacija ir naujienlaiškiai

Jums suteikiama galimybė užsiprenumeruoti naujienlaiškį, pažymint laukelį, nurodant savo elektroninio pašto adresą ar telefono numerį bei duodant sutikimą tarkyti jūsų asmens duomenis komercinės rinkodaros bei informacijos siuntimo tikslais. Prenumerata gali būti atšaukta bet kuriuo metu, parašius mums elektroninio pašto adresu: [email protected] arba paspaudus hipernuorodą naujienlaiškyje „Atšaukti prenumeratą“ .

XVI. Baigiamosios nuostatos

Ši politika gali keistis dėl technologinės plėtros, elektroninių paslaugų funkcionalumo įstatymų pokyčių ir kt. objektyvių veiksnių.

Asmens duomenų valdytojas PortalPRO platformoje skelbs informaciją apie pakeitimus politikoje.

Visus kilusius klausimus galite teikti elektroniniu paštu, adresu [email protected]

Ši politika galioja nuo: 2021-07-19