Mano paskyra (klientams) Profesionalams
Paslaugos
Apie mus Naujienos ir patarimai DUK
Mano paskyra DUK

Privatumo ir slapukų politika

Taikoma PortalPRO platformai

Siekdami suteikti tikslią bei išsamią informaciją, susijusią su PortalPRO tvarkomų asmens duomenų būdu ir tikslu, nustatome bei skelbiame PortalPRO platformos privatumo bei slapukų politiką (toliau – Politika), kuri yra naudojama PortalPRO internetiniame puslapyje ir mobilioje programėleje. Norime pabrėžti, kad Politikos turinys yra informacinio bei rekomendacinio pobūdžio bei nesudaro pagrindo Jums prisiimti įsipareigojimu PortalPRO atžvilgiu.

I. Politikoje vartojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;;

Asmens duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Asmens duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

BDAR – Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

Klientas – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudodamasis PortalPRO platforma užsako Partnerio paslaugas;

Partneris – tai fizinis (individuali veikla) arba juridinis (įmonė) asmuo, kuris naudodamasis PortalPRO platforma Klientams teikia paslaugas;

Politika – Ši privatumo ir slapukų politika;

PortalPRO platforma –svetainė, kurią UAB „PortalPRO“ valdo savo vardu, kuri pasiekiama adresu https://portalpro.lt/ ir mobiliojoje aplikacijoje, kuri skirta UAB „PortalPRO“ paslaugoms teikti;

Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu;

Toliau tekste, aukščiau nurodomos sąvokos, naudojamos taip kaip jas apibrėžia ši Politika.

II. Kas yra jūsų duomenų valdytojas?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB PortalPRO, buveinės adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, juridinio asmens kodas 305148290. Su Asmens duomenų valdytoju galite susisiekti elektroninio pašto adresu [email protected] bei telefono numeriu 8 623 33715.

III. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkys Asmens duomenų valdytojas

1. Informuojame, kad Asmens duomenų valdytojas tvarko žemiau nurodomus Jūsų asmens duomenis: Registracijos PortalPRO platformoje tikslu:

Kliento duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris;

Partnerio duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris, atvaizdas, gimimo data; individualios veiklos pažymos kopija ir joje esantys duomenys kaip pažymos numeris, asmens kodas, individualios veiklos kodas, veiklos rūšis, data nuo kada vykdoma veikla, ketinamos teikti paslaugos, vietovė, kur bus teikiamos paslaugos, trumpas apibūdinimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas : Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), juridinių asmenų atstovų duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti sutarties vykdymą pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.),

Duomenų tvarkymo terminas : Duomenys tvarkomi, kol paskyra yra aktyvi ir 6 metus nuo paskutinio prisijungimo prie PortalPRO platformos.

Duomenis gauname iš : Jūsų

Duomenis teikiame ar perduodame : IT, serverio paslaugų teikėjams;

2. Paslaugų užsakytų PortalPRO platformoje teikimo tikslu:

Kliento duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris;

Partnerio duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris, atvaizdas, gimimo data; individualios veiklos pažymos kopija ir joje esantys duomenys kaip pažymos numeris, asmens kodas, individualios veiklos kodas, veiklos rūšis, data nuo kada vykdoma veikla, ketinamos teikti paslaugos, vietovė, kur bus teikiamos paslaugos, trumpas apibūdinimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas : Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), juridinių asmenų atstovų duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti sutarties vykdymą pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.),

Duomenų tvarkymo terminas : Duomenys tvarkomi, kol paskyra yra aktyvi ir 6 metus nuo paskutinio prisijungimo prie PortalPRO platformos.

Duomenis gauname iš : Jūsų

Duomenis teikiame ar perduodame : IT, serverio paslaugų teikėjams;

3. Skundų, pretenzijų, užklausų sprendimo tikslu:

Kliento duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris;

Partnerio duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris, atvaizdas, gimimo data; individualios veiklos pažymos kopija ir joje esantys duomenys kaip pažymos numeris, asmens kodas, individualios veiklos kodas, veiklos rūšis, data nuo kada vykdoma veikla, ketinamos teikti paslaugos, vietovė, kur bus teikiamos paslaugos, trumpas apibūdinimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas : Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), juridinių asmenų atstovų duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti sutarties vykdymą pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.),

Duomenų tvarkymo terminas : Duomenys tvarkomi, kol paskyra yra aktyvi ir 6 metus nuo paskutinio prisijungimo prie PortalPRO platformos.

Duomenis gauname iš : Jūsų

4. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu (naujienlaiškių, akcijų, apklausų vykdymas):

Kliento duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris;

Partnerio duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris, atvaizdas, gimimo data; individualios veiklos pažymos kopija ir joje esantys duomenys kaip pažymos numeris, asmens kodas, individualios veiklos kodas, veiklos rūšis, data nuo kada vykdoma veikla, ketinamos teikti paslaugos, vietovė, kur bus teikiamos paslaugos, trumpas apibūdinimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas : Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), juridinių asmenų atstovų duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti sutarties vykdymą pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.),

Duomenų tvarkymo terminas : Duomenys tvarkomi, kol paskyra yra aktyvi ir 6 metus nuo paskutinio prisijungimo prie PortalPRO platformos.

Duomenis gauname iš : Jūsų

5. Partnerių profiliavimo pagal Klientų atsiliepimus ir komentarus tikslu Klientui atrinkti tinkamą Partnerį:

Kliento duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris;

Partnerio duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris, atvaizdas, gimimo data; individualios veiklos pažymos kopija ir joje esantys duomenys kaip pažymos numeris, asmens kodas, individualios veiklos kodas, veiklos rūšis, data nuo kada vykdoma veikla, ketinamos teikti paslaugos, vietovė, kur bus teikiamos paslaugos, trumpas apibūdinimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas : Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), juridinių asmenų atstovų duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti sutarties vykdymą pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.),

Duomenų tvarkymo terminas : Duomenys tvarkomi, kol paskyra yra aktyvi ir 6 metus nuo paskutinio prisijungimo prie PortalPRO platformos.

Duomenis gauname iš : Jūsų

Duomenis teikiame ar perduodame : IT, serverio paslaugų teikėjams;

6. PortalPRO platformos funkcionalumų užtikrinimo, administravimo, galimų veiklos sutrikimų diagnozavimo, statistinės analizės, siekiant išsiaiškinti Jūsų poreikius, susijusius su tam tikromis funkcijomis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus bei užtikrinti duomenų saugojimą (atsarginės kopijos), sukčiavimo bei įsilaužimo prevenciją, testavimą, IT sistemų priežiūrą ir tinkamos veiklos palaikymą tikslais:

Kliento duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris;

Partnerio duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris, atvaizdas, gimimo data; individualios veiklos pažymos kopija ir joje esantys duomenys kaip pažymos numeris, asmens kodas, individualios veiklos kodas, veiklos rūšis, data nuo kada vykdoma veikla, ketinamos teikti paslaugos, vietovė, kur bus teikiamos paslaugos, trumpas apibūdinimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas : Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), juridinių asmenų atstovų duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti sutarties vykdymą pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.),

Duomenų tvarkymo terminas : Duomenys tvarkomi, kol paskyra yra aktyvi ir 6 metus nuo paskutinio prisijungimo prie PortalPRO platformos.

Duomenis gauname iš : Jūsų

7. Sutarčių su juridiniais asmenimis (paslaugų teikėjais ne Partneriams) sudarymo ir vykdymo tikslu:

Kliento duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris;

Partnerio duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris, atvaizdas, gimimo data; individualios veiklos pažymos kopija ir joje esantys duomenys kaip pažymos numeris, asmens kodas, individualios veiklos kodas, veiklos rūšis, data nuo kada vykdoma veikla, ketinamos teikti paslaugos, vietovė, kur bus teikiamos paslaugos, trumpas apibūdinimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas : Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), juridinių asmenų atstovų duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti sutarties vykdymą pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.),

Duomenų tvarkymo terminas : Duomenys tvarkomi, kol paskyra yra aktyvi ir 6 metus nuo paskutinio prisijungimo prie PortalPRO platformos.

Duomenis gauname iš : Jūsų

8. Skolų išieškojimo tikslu

Kliento duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris;

Partnerio duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris, atvaizdas, gimimo data; individualios veiklos pažymos kopija ir joje esantys duomenys kaip pažymos numeris, asmens kodas, individualios veiklos kodas, veiklos rūšis, data nuo kada vykdoma veikla, ketinamos teikti paslaugos, vietovė, kur bus teikiamos paslaugos, trumpas apibūdinimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas : Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), juridinių asmenų atstovų duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti sutarties vykdymą pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.),

Duomenų tvarkymo terminas : Duomenys tvarkomi, kol paskyra yra aktyvi ir 6 metus nuo paskutinio prisijungimo prie PortalPRO platformos.

Duomenis gauname iš : Jūsų

9. Partnerių pajamų gaunamų naudojantis PortalPRO platforma administravimo bei informacijos perdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tikslu:

Kliento duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris;

Partnerio duomenų kategorijos : Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris, atvaizdas, gimimo data; individualios veiklos pažymos kopija ir joje esantys duomenys kaip pažymos numeris, asmens kodas, individualios veiklos kodas, veiklos rūšis, data nuo kada vykdoma veikla, ketinamos teikti paslaugos, vietovė, kur bus teikiamos paslaugos, trumpas apibūdinimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas : Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), juridinių asmenų atstovų duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti sutarties vykdymą pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.),

Duomenų tvarkymo terminas : Duomenys tvarkomi, kol paskyra yra aktyvi ir 6 metus nuo paskutinio prisijungimo prie PortalPRO platformos.

Duomenis gauname iš : Jūsų

Duomenis teikiame ar perduodame : IT, serverio paslaugų teikėjams;

IV. Duomenų tvarkytojai ir gavėjai – kam galime perduoti jūsų asmens duomenis?

Duomenų tvarkytojų ir galimų Asmens duomenų valdytojų kategorija gali skirtis atsižvelgiant į paslaugų, kurias Jūs naudojate PortalPRO platformoje apimtį.

Jūsų Asmens duomenų tvarkytojais ir valdytojais, Asmens duomenų valdytojas gali įtraukti savo partnerius, su kuriais yra bendradarbiaujama teikiant IT paslaugų paketą, elektroninio pašto prieigos paslaugas, serverio talpinimo paslaugą, duomenų analizės paslaugas, Jūsų elgesio PortalPRO platformoje analizės paslaugas, vykdant PortalPRO rinkodarą, teikiant kurjerių, teisinių konsultacijų, buhalterinės apskaitos, elektroninio mokėjimo tvarkymo, mokėjimo kreditine kortele apdorojimo, skolų išieškojimo, telekomunikacijų paslaugas.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami mokėjimo įstaigoms, teikiančioms mokėjimo paslaugas, siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Asmens duomenų gavėjai gali būti viešojo administravimo institucijos, jei Duomenų teikimo pareigą numato teisės aktai.

V. Kokios priemonės yra naudojamos Jūsų asmens duomenų apsaugai?

1. Tvarkydami mums patikėtus duomenis, mes kliaunamės techniniais bei organizaciniais metodais, atitinkančiais BDAR reikalavimus, kurie leidžia mums tinkamai apsaugoti duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio jų sunaikinimo, praradimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos suteikimo.

2. Surinkti asmens duomenys yra saugomi apsaugota forma, kuri Duomenų valdytojui leidžia tinkamai identifikuoti duomenų subjektą bei prireikus turimus duomenis atnaujinti.

VI. Kokias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu turite?

1. Atsižvelgiat į tai, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys Jūs turite teisę:

a. Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų duomenimis;

b. Teisę prašyti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą;

c. Teisė prašyti ištaisyti ar patikslinti Jūsų asmens duomenis;

d. Teisė prašyti ištrinti ir panaikinti Jūsų asmens duomenis;

e. Teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, toje apimtyje, kuria duomenys yra tvarkomi išreikšto sutikimo pagrindu;

f. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

g. Teisę prašyti perduoti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

2. Norint pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, prašymą pateikite Duomenų valdytojui adresu Ozo g. 12A-1, Vilnius arba elektroniniu paštu adresu [email protected]

3. Informuojame Jus, kad jei manote, jog tvarkant Jūsų duomenis buvo pažeistos Jūsų teisės, turite teisę teikti skundą duomenų tvarkymo priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, [email protected]).

VII. Ar gali Jūsų duomenys būti perduoti trečiosioms šalims už Europos Sąjungos ribų?

Duomenų valdytojas nesiekia ir neketina perduoti Asmens duomenų trečiosioms šalims už Europos Sąjungos ribų. Tačiau jei duomenys būtų perduodami trečiosioms šalims, paslaugų teikėjas juos perduoda vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei naudodamas BDAR numatytus saugumo mechanizmus.

VIII. Vaikų asmens duomenys

PortalPRO paslaugos nėra skirtos asmenims, jaunesniems nei 18 metų, todėl nepilnamečių asmenų duomenų mes nerenkame ir jų negauname. Tuo atveju jei būtų nustatyta, kad buvo gauti jaunesnio nei 18 metų asmens duomenys – ši informacija nedelsiant bus ištrinta.

IX. Ar Jūsų asmens duomenys bus profiliuojami bei ar Jūsų duomenims bus taikomas automatinis tvarkymas?

1. Su PortalPRO teikiamomis paslaugomis susiję Partnerių ir Klientų asmens duomenys gali būti tvarkomi naudojant automatizuotas priemones, įskaitant ir Profiliavimą, kuri yra būtina priemonė, teikiant paslaugas per PortalPRO platformą, Elektroninių paslaugų teikimo sąlygose aprašytomis sąlygomis ir tvarka.

2. PortalPRO teikiamos paslaugos apima ir, Partnerių siūlomų paslaugų analizę, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

a. Ar gautas prašymas ar pasiūlymas atitinka Elektroninių paslaugų teikimo sąlygas;

b. Ar konkretus Partneris teikia paslaugas, kurios yra nurodytos pasiūlyme;

c. Partneriui adresuotų ir aktyvių užklausų skaičius;

d. Partnerio Pasiūlyme nurodytas atlygis;

3. Numatomos automatizuotos sprendimų priėmimo sistemos tikslas yra suteikti Klientui naudingiausius ir labiausiai tinkamus Partnerių pasiūlymus, taip pat užtikrinti tinkamą PortalPRO platformos funkcionalumą, įskaitant ir pateikiamą turinį bei Kliento ir Partnerių interesais bei poreikiais pagrįstą reklamą, taip pat apsaugą nuo kenkėjiškų programų bei galimo brukalo.

4. Dėl automatinio sprendimų priėmimo sistemos veikimo gali būti ribojama galimybė peržiūrėti kai kurių Partnerių pasiūlymų ir Klientų užklausų turinį.

5. UAB „PortalPRO“ užtikrina žmogaus įsikišimo galimybę bei užtikrina teisę asmeniui išreikšti savo nuomonę bei pateikti pastebėjimus dėl prižiūrimos sistemos tikslumo.

X. Automatiškai surenkami asmens duomenys

Naudodamiesi PortalPRO platforma, mes automatiškai renkame toliau nurodytą informaciją:

• Mobiliojo įrenginio ir PortalPRO platformos prisijungimo informacija

Mes renkame informaciją apie Jūsų mobilųjį įrenginį, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų operacinės sistemos duomenis, Jūsų vartotojo ID, PortalPRO prisijungimo duomenis

• Vartotojo veikla

Mes renkame informaciją apie Jūsų veiklą PortalPRO platformoje, įskaitant vykdytas paieškas, sąveiką su kitais vartotojais bei Jūsų sąveiką su platformoje skelbiamais skelbimais.

• Vieta

Priklausomai nuo mobiliojo įrenginio, kuris naudojamas PortalPRO platformai naudoti, privatumo nustatymų, jei yra pateikiamas pasiūlymas ar užklausa platformoje, pasiliekame teisę apdoroti informaciją apie jūsų dabartinę vietą, Jums suteikus mums leidimą pasiekti šiuos duomenis. Sutikimas yra duodamas iššokančiame lange.

• Atsiliepimai ir komentarai

Siekdami įvertinti Klientų pasitenkinimą Partnerių paslaugomis ir stebėti nepageidaujamą elgesį bei užtikrinti aukštus Partnerių paslaugų kokybės standartus, taip pat yra renkami duomenys susiję su pateiktomis nuomonėmis ir komentarais.

• Pokalbiai

Jei platformoje yra naudojama pokalbio funkcija, mes renkame informaciją apie pokalbio dalyvius, pokalbio metu perduotą informaciją ir pranešimo išsiuntimo datą.

XI. Slapukai

1. Slapukai yra skaitmenizuoti duomenys, ypač tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų serverinėse įrangose. Slapukai gali būti naudojami siekiant optimizuoti svetainių naudojimą arba rinkti statistinius duomenis, siekiant nustatyti naudojimąsi svetainėmis.

2. Slapukai yra skirstomi į laikinus ir nuolatinius. Laikini slapukai yra saugomi Jūsų įrenginyje, kol atsijungsite nuo svetainės arba neišjungsite savo žiniatinklio naršyklės. Nuolatiniai slapukai yra saugomi tam tikrą laiką, kurį apibrėžia faile esantis parametras. Vartotojas taip pat gali ištrinti slapukus rankiniu būdu.

3. IT sistemos leidžia nuskaityti duomenis iš slapukų, gautų naudojant PortalPRO platformą.

4. Duomenų nuskaitymas iš slapukų atliekamas siekiant:

a. Nustatyti platformos vartotojų pageidavimus ir interesus;

b. Anoniminės statistikos, nurodančios, kaip vartotojai naudojasi PortalPRO platforma, rinkimo tikslu;

c. Siekiant užtikrinti aukštą paslaugų kokybę;

d. Optimizuoti PortalPRO platformoje pasiekiamą turinį;

e. Rinkodaros tikslais;

f. Siekiant užtikrinti tinkamą PortalPRO platformos veikimą.

5. Surinkti duomenys nėra asmens duomenys ir neleidžia vienareikšmiškai identifikuoti asmens.

6. Kaip Duomenų subjektas, Jūs turite galimybę bet kuriuo metu apriboti arba išjungti slapukų prieigą prie savo įrenginio. Savo naršyklės nustatymuose, galite bet kuriuo metu pakeisti slapukų nustatymus. Nustatymai gali būti pakeisti taip, kad blokuotų automatinį slapukų tvarkymą jūsų naršyklės nustatymuose.

7. Jūs, kaip duomenų subjektas, taip pat galite bet kada ištrinti slapukus, naudodamiesi savo naršyklėje esančiomis funkcijomis.

8. Apribojus ar išjungus slapukus gali kilti sunkumų ir trikdžių naudojant tam tikras PortalPRO funkcijas, kurioms yra reikalingi slapukai.

XII. Ar privalote pateikti savo asmens duomenis?

Asmens duomenų teikimas yra išskirtinai savanoriškas, tačiau asmens duomenų nepateikimas gali užkirsti kelią paslaugų, teikiamų per PortalPRO platformą įgyvendinimui

XIII. Komercinė informacija ir naujienlaiškiai

Jums suteikiama galimybė užsiprenumeruoti naujienlaiškį, pažymint laukelį, nurodant savo elektroninio pašto adresą ar telefono numerį bei duodant sutikimą tarkyti jūsų asmens duomenis komercinės rinkodaros bei informacijos siuntimo tikslais. Prenumerata gali būti atšaukta bet kuriuo metu, parašius mums elektroninio pašto adresu: [email protected] arba paspaudus hipernuorodą naujienlaiškyje „Atšaukti prenumeratą“ .

XIV. Baigiamosios nuostatos

Ši Politika gali keistis dėl technologinės plėtros, elektroninių paslaugų funkcionalumo įstatymų pokyčių ir kt. objektyvių veiksnių.

Asmens duomenų valdytojas PortalPRO platformoje skelbs informaciją apie pakeitimus Politikoje.

Visus kilusius klausimus galite teikti elektroniniu paštu, adresu [email protected]

Ši Politika paskutinį kartą atnaujinta: 2023-12-28