Mano paskyra (klientams) Profesionalams
Paslaugos
Apie mus Naujienos ir patarimai DUK
Mano paskyra DUK

Partnerio ir kliento paslaugų sutartis

PRIEDAS NR. 3 PRIE UAB PROTALPRO ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ

PARTNERIO IR KLIENTO PASLAUGŲ SUTARTIS

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šiai Sutarčiai taikomi PortalPRO platformos Bendrosiose sąlygose nurodyti apibrėžimai, kurie pateikiami šiuo adresu: portalpro.lt

2. Partneris įsipareigoja atlikti Darbą pagal priimtą Užklausą, kurią gavo per PortalPRO platformą.

3. Kiekvieną kartą Darbai bus atliekami Kliento nurodytu adresu.

4. Klientas ir Partneris yra susieti per PortalPRO platformą.

II. DARBŲ VYKDYMO TERMINAI

1. Partneris įsipareigoja atlikti Darbą ne vėliau, kaip per PortalPRO platformoje nurodytą terminą.

2. Darbo atlikimo terminas gali būti pratęstas, kai sutinka abi šalys ir patvirtina susitarimą raštu arba elektroninėmis priemonėmis, įskaitant per PortalPRO platformą.

III. SUSITARIMAI

1. Partnerio atlygis už Darbo atlikimą nurodomas per PortalPRO platformą.

2. Partneriui atlikus Darbus, Klientui  pateikiami mokėjimo dokumentai su galutine Kaina, įtraukiant taikomus mokesčius ir medžiagų kainą

3. Klientas sumoka už atliktą Darbą, per sąskaitoje nurodytą apmokėjimo terminą.

4. Klientas sutinka gauti sąskaitas, sąskaitų dublikatus ir/ar jų pataisymus per PortalPRO platformą arba gauti jas Paskyroje nurodytu el. Pašto adresu.

5. Klientas sutinka priimti sąskaitas popierine forma, kai atsiranda techninės ar kitos kliūtys, trukdančios jas pateikti elektroniniu būdu.

6. Jei Partneris nepateikia mokėjimo dokumento per PortalPRO plaftomą už atliktus Darbus, tai Klientas turi teisę sulaikyti mokėjimą Partneriui, kol bus pateikta tinkama PVM sąskaita – faktūra arba sąskaita. Šalys susitaria, kad tai nelaikoma mokėjimo vėlavimu.

7. Klientas apmoka už Darbus bei sunaudotas medžiagas tiesiogiai PortalPRO per mokėjimo aplikaciją, per PortalPRO platformą, bankiniu pavedimu į PortalPRO atsiskaitomąją banko sąskaitą. Partneris įgalioja PortalPRO kaip agentą priimti Kliento mokėtinas sumas ar kitus mokesčius, kuriuos sumoka Klientas Partneriui. Bet kurie mokėjimo įsipareigojimai yra laikomi įvykdytais tuo metu, kai mokėjimas yra įskaitytas į PortalPRO sąskaitą.

IV. PARTNERIO ĮSIPAREIGOJIMAI

Partneris įsipareigoja:
a) atlikti darbą rūpestingai, atsižvelgiant į verslo profesionalumą ir laikantis Lietuvoje galiojančiuose teisės aktų,
b) naudoti tik techniškai efektyvius ir saugius, patikrintus, patvirtintus ir registruotus prietaisus ir įrenginius,
c) laikytis taisyklių, kurios reglamentuoja darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą ir darbo higieną darbo vietoje, aplinkos apsaugą ir darbuotojų apsaugą nuo profesinių pavojų,
d) padengti žalą, jei dėl Partnerio kaltės sugadinama įranga ir/ar padaroma žala trečiųjų asmenų turtui, materialinėms vertybėms, esanti Darbų atlikimo vietoje;
e) sutvarkyti Darbo atlikimo vietą ir pašalinti visas medžiagas, įrangą, atliekas be papildomų mokesčių,
f) atlikti Darbą pagal Darbo apimtį, kurią patvirtina Klientas. Klientas gali pakeisti Darbo apimtį, jei dėl to šalys sutaria.
g) įspėti Klientą apie aplinkybes, kurios kelia pavojų atlikto Darbo kokybei ar kitoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Partnerio valios,
h) turėti galiojančius pažymėjimus, leidimus, kvalifikacijos dokumentus, kurie suteikia teisę atlikti Darbą. Partneris privalo turėti dokumentus Darbo atlikimo vietoje. Jei patalpų savininkai ar jų atstovai, kompetentingos valdžios institucijos pareikalauja dokumentų, tai Partneris turi juos pateikti.
i) rekomenduojama turėti civilinės atsakomybės draudimą už Partnerio paslaugas, kurios teikiamos per PortalPRO platformą.

j) Darbų atlikimo ir/ar jų kokybės užtikrinimo tikslu nufotografuoti atliktus Darbus. Šios nuotraukos negali būti platinamos ar kitaip viešinamos jokia forma, išskyrus PortalPRO platformą.

V. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

Klientas įsipareigoja:
a) bendradarbiauti su Partneriu, kiek to reikia Darbui atlikti;
b) atsiskaityti su Partneriu už Darbą, kaip tai aprašyta sutarties Priedo Nr. 2 III skyriuje;
c) informuoti Partnerį, per įstatymo nustatyta terminą, apie pastebėtus trūkumus, aplinkybes, kurios turi įtakos Sutarties įgyvendinimui. Tokiu atveju Klientas turi nusiųsti pranešimą Partnerio el. pašto adresu, kuris pateikiamas per PortalPRO platformą, arba kreiptis per tam skirtą PortalPRO platformos funkcionalumą.

d) neprieštarauti, kad Darbų atlikimo ir/ar jų kokybės užtikrinimo tikslu Partneris nufotografuotų atliktus Darbus.

VI. ATSAKOMYBĖ

1. Partneris yra atsakingas už tiesioginę turtinę žalą, žalą sveikatai, kurią patiria Klientas ar trečiosios šalys dėl netinkamo sutarties vykdymo.

2. Jei Partneris nepašalina Darbų trūkumų ir/ar garantiniu laikotarpiu išaiškėjusių Darbų defektų per Šalių sutartą protingą terminą, Klientas turi teisę kreiptis į PortalPRO su prašymu tarpininkauti surandant rangovą pašalinti Darbų trūkumus ir/ar defektus, o Partneris šiuo atveju įsipareigoja ne ginčo tvarka kompensuoti Klientui dėl to patirtus nuostolius, kurie yra lygūs defektų pašalinimo vertei, kuri nustatoma pagal rangovo, pašalinusio defektus, pateiktą sąskaitą.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAI, NUTRAUKIMAS

Sutartis gali būti keičiama, papildoma ar nutraukiama rašytine forma, nebent įstatymai numato specialią formą.

VIII. KITOS SĄLYGOS

Šalys susitaria, kad visus ginčus ir nesutarimus sprendžia derybų būdu. Jei ginčų ir nesutarimų neina išspręsti derybų būdu, tai ginčai nagrinėjami remiantis įstatymų nustatyta tvarka.

IX. NENUGALIMA JĖGA

1. Sutarties šalys neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, kai nevykdymas/netinkamas įvykdymas įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

2. Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios trunka ilgiau, nei vieną mėnesį, nuo pranešimo apie jų įvykį gavimo dienos.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. „Sutartis“ reiškia šį dokumentą, kurį galima rasti per PortalPRO platformą kartu su šalių susitarimais.

2. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.