Mano paskyra (klientams) Profesionalams
Paslaugos
Apie mus Naujienos ir patarimai DUK
Mano paskyra DUK

Specialiosios paslaugų sąlygos Partneriams

PRIEDAS NR. 1 PRIE BENDRŲJŲ UAB PORTALPRO ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ

UAB PORTALPRO SPECIALIOSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS SĄLYGOS PARTNERIUI

UAB PortalPRO specialiosios paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sąlygos Partneriui (toliau – Specialiosios sąlygos) yra Bendrųjų sąlygų priedas ir yra neatskiriama jų dalis. Šiame priede pateikiamos papildomos sąlygos, kurios taikomos Partnerio paslaugų teikimui per PortalPRO platformą.

APIBRĖŽIMAI

1. Specialiosios sąlygos – specialios sąlygos, kurios taikomos Partneriui per PortalPRO elektroninę platformą;

2. Operacijos mokestis – UAB PortalPRO atlygis, kurį moka Partneris, už suteiktas UAB PortalPRO paslaugas;

3. Partneris – asmuo, teikiantis Partnerio paslaugas per PortalPRO platformą, kuris yra fizinis asmuo, juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam įstatymas suteikia teisnumą, savo vardu vykdyti verslo ar profesinę veiklą. Partneris įgyvendina verslo ar profesinę veiklą, kai naudojasi PortalPRO platforma.

Kitos sąvokos yra apibrėžtos bendrosiose sąlygose ir turi tą pačią prasmę čia.

I. PARTNERIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Partneris, patvirtindamas gautą Darbų užsakymą per PortalPRO platformą, patvirtina, kad jis turi visą būtiną ir teisiškai reikalaujamą kvalifikaciją Darbui atlikti.

2. Partneris privalo vykdyti mokestinius įsipareigojimus, kurie atsiranda dėl Partnerio paslaugų teikimo per PortalPRO platformą, remiantis teisės aktais. Partneris turi pateikti informaciją į Mokesčių institucijų prašymus, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

3. Partneris yra atsakingas už visų įsipareigojimų, kurie numatyti įstatymuose, įgyvendinimą.

4. Partneris sutinka apmokėti UAB PortalPRO žalą, kuri atsirado dėl institucijų įpareigojimų, Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų ir/ar įstatymų pažeidimo, nevykdymo/netinkamo vykdymo.

5. Partneris į PoratalPRO platformą privalo įkelti galiojantį civilinės atsakomybės draudimo polisą ir galiojančius sertifikatus, reikalingus Darbų atlikimui.

6. Partneris, patvirtinęs Darbų atlikimą PortalPRO platformoje, įsipareigoja užtikrinti, kad visa Kliento Partneriui už atliktus Darbus mokėtina suma būtų pervesta bankiniu pavedimu į PortalPRO atsiskaitomąją banko sąskaitą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo darbų atlikimo. Priešingu atveju laikoma, kad Partneris neįgyvendino šio įsipareigojimo ir jam apribojama galimybė naudotis PortalPRO platforma ir PortalPRO turi teisę reikalauti Partnerio mokėti 0,08 (aštuonių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Išskyrus tuos atvejus, kai Klientas vengia atsiskaityti už atliktus Darbus ne dėl Partnerio kaltės.

II. PARTNERIŲ SĄSKAITŲ IŠDAVIMO TVARKA

1. UAB PortalPRO per PortalPRO platformą Partnerio vardu išrašo sąskaitas už atliktus Darbus Klientui. Siekiant aiškumo, yra susitariama, kad PortalPRO tik išrašo (sugeneruoja) sąskaitą, tačiau už tolimesnę Partnerio buhalterinę apskaitą, jos teisingumą ir tikslumą, mokesčių mokėjimą ir t. t. yra atsakingas pats Partneris.

2. Partneriui atlikus ir PortalPRO platfomoje patvirtinus Darbo atlikimą, PortalPRO platforma automatiškai sugeneruoja Partnerio sąskaitą – faktūrą. Sąskaita – faktūra sugeneruojama remiantis Partnerio Paskyroje turimais duomenimis.

3. Partneris savo PortalPRO platformos paskyroje nurodo PVM mokesčio tarifą, jei jis jam taikomas ir šis tarifas naudojamas formuojant sąskaitą Klientui.

4. Sąskaitos – faktūros išrašomos vadovaujantis Partnerio pateiktais duomenimis.

5. Klientas privalo sumokėti Kainą, kuri apskaičiuojama PortalPRO platformoje.

7. Partneris yra atsakingas už duomenų, pateiktų Sąskaitoje ir Pasiūlyme, tikslumą. PortalPRO platforma automatiškai išrašinėja sąskaitas – faktūras, todėl Partneris įsipareigoja nuolat tikrinti jų tikslumą ir nedelsiant pranešti apie klaidas ar neatitikimus.

III. UAB PORTALPRO PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

1. PortalPRO atlygis už PortalPRO paslaugų teikimą yra Operacijos mokestis, kuris laikomas mokesčiu už Partnerio susiejimą su Klientu. Operacijos mokestis apskaičiuojamas kiekvienai operacijai atskirai, įvertinus Partnerio pateiktą informaciją PortalPRO platformoje ir įtraukiamas į galutinę kainą Klientui.

2. Operacijos mokestį nustato PortalPRO platforma Partneriui patvirtinant Darbų užbaigimą. Partneris, patvirtindamas Darbų užbaigimą, kartu patvirtina Operacijos mokesčio dydį, kurį besąlygiškai įsipareigoja sumokėti PortalPRO už paslaugų teikimą. Operacijos mokesčio dydis negali būti mažesnis nei Partneris patvirtino Darbų užbaigimo patvirtinimo metu.

3. Operacijos mokestis imamas iš Partnerio ir mokamas pagal sąskaitoje nurodytus duomenis, esančius Partnerio profilyje.

4. Partneris sutinka gauti sąskaitas faktūras, sąskaitų dublikatus ir jų pataisymus elektroniniu būdu per PortalPRO platformą, kurios prieinamos Paskyroje arba siunčiama Paskyroje nurodytu el. Pašto adresu.

5. Partneris įsipareigoja priimti ankstesnėje pastraipoje nurodytas sąskaitas popierine forma, kai atsiranda techninės ar kitos kliūtys.

6. Partneriui draudžiama vengti UAB PortalPRO nustatytų Operacijų mokesčių.

7. Partneris Operacijos mokestį apmoka UAB PortalPRO bankiniu pavedimu į jos atsikaitomąją banko sąskaitą, jei Operacijos mokestis nėra automatiškai PortalPRO išskaičiuojamas iš Klientų gautų mokėjimų už Partnerio suteiktas paslaugas.

8. Partneris padengia visus banko nustatytus sandorio mokesčius, kurie išskaičiuojami iš Kliento pervedimo.

IV. SKUNDAI IR TARPININKAVIMAS

1. UAB PortalPRO užtikrina, kad veiktų vidaus Vartotojų skundų nagrinėjimo procedūros dėl:

a) UAB PortalPRO įsipareigojimų nevykdymo pagal 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus ir reglamentą (ES) 2019/1150 dėl sąžiningumo ir skaidrumo vartotojams, naudojantiems internetines tarpininkavimo paslaugas, skatinimo;

b) technologinių sunkumų, kurie susiję su PortalPRO platformos veikimu ir galimybėmis naudotis Paslaugomis;

c) Vartotojo blokavimo pagal bendrųjų sąlygų VII skyrių;

d) Paslaugų teikėjų taikomų techninių priemonių, kurios tiesiogiai susijusios su UAB PortalPRO paslaugų teikimu Vartotojui.

2. Skundai gali būti pateikiami el. paštu: [email protected] 

3. Skunde turi būti nurodytas: problemos, dėl kurios kilo skundas, trumpas aprašymas, data ir laikas bei Vartotojo tapatybės duomenys t. y. jo vardas, pavardė arba vardas, pašto adresas ir el. pašto adresas).

4. Skundai išnagrinėjami per 30 dienų nuo padavimo dienos. Atsakymas į skundą siunčiamas Vartotojo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Sudėtingais atvejais, kai skundo nepavyksta išspręsti per minėtą laikotarpį, atsakymas pateikiamas per 60 dienų nuo skundo gavimo dienos.

6. UAB PortalPRO, gavus sutikimą, gali bandyti išspręsti ginčą su Partneriu per nepriklausomą tarpininką.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. UAB PortalPRO gali paprašyti pateikti informaciją apie vykdomą veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant:

a) tapatybės įrodymą,

b) numerį, pagal kurį Partneris yra įregistruotas registre,

c) kitą informaciją, kuri reikalinga verslo teisėtumui nustatyti, mokesčiams ar įmokoms sumokėti, įgaliojimams teikti, patikrinti Partnerio paslaugas bei kitą priežiūros institucijų prašomą informaciją,

d) kvalifikacijos patvirtinimą, pažymėjimą ir kitus dokumentus.

2. Partneris, tęsdamas PortalPRO platformos naudojimą, patvirtina, kad sutinka su sąlygomis, kurios išdėstytomis bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose.

3. Jei kažko neapima Specialiosios sąlygos, turi būti vadovaujamasi Bendrosiomis sąlygomis.