Mano paskyra (klientams) Profesionalams
Paslaugos
Apie mus Naujienos ir patarimai DUK
Mano paskyra DUK

Specialiosios paslaugų sąlygos Partneriams

UAB PORTALPRO SPECIALIOSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS SĄLYGOS PARTNERIUI

UAB PortalPRO specialiosios paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sąlygos Partneriui (toliau – Specialiosios sąlygos) yra Bendrųjų sąlygų priedas ir yra neatskiriama jų dalis. Šiame priede pateikiamos papildomos sąlygos, kurios taikomos Partnerio paslaugų teikimui per PortalPRO platformą.

APIBRĖŽIMAI

1. Specialiosios sąlygos – specialios sąlygos, kurios taikomos Partneriui per PortalPRO elektroninę platformą;

2. Operacijos mokestis – UAB PortalPRO atlygis,
kurį moka Partneris, už suteiktas UAB PortalPRO paslaugas;

3. Verslo vartotojas – Partneris, teikiantis Partnerio paslaugas per PortalPRO platformą, kuris yra fizinis asmuo, juridinis asmuo ar juridinio asmens, neturintis organizacinis vienetas, kuriam įstatymas suteikia teisnumą, savo vardu vykdyti verslo ar profesinę veiklą. Verslo vartotojas įgyvendina verslo ar profesinę veiklą, kai naudojasi PortalPRO platforma.

Kitos sąvokos yra apibrėžtos bendrosiose sąlygose ir turi tą pačią prasmę čia.

I. PARTNERIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Partneris, pateikdamas Pasiūlymą per PortalPRO platformą, patvirtina, kad jis turi visą būtiną ir teisiškai reikalaujamą kvalifikaciją Darbui atlikti.

2. Partneris privalo vykdyti mokestinius įsipareigojimus, kurie atsiranda dėl Partnerio paslaugų teikimo per PortalPRO platformą, remiantis teisės aktais. Partneris turi pateikti informaciją į Mokesčių institucijų prašymus, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

3. Partneris yra atsakingas už visų įsipareigojimų, kurie numatyti įstatymuose, įgyvendinimą.

4. Partneris sutinka apmokėti UAB PortalPRO žalą, kuri atsirado dėl institucijų įpareigojimų, Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų ir/ar įstatymų pažeidimo, nevykdymo/netinkamo vykdymo.

II. PARTNERIŲ SĄSKAITŲ IŠDAVIMO TVARKA

1. UAB PortalPRO per PortalPRO platformą Partnerio vardu išrašo sąskaitas už atliktus Darbus Klientui. Siekiant aiškumo, yra susitariama, kad PortalPRO tik išrašo (sugeneruoja) sąskaitą, tačiau už tolimesnę Partnerio buhalterinę apskaitą, jos teisingumą ir tikslumą, mokesčių mokėjimą ir t. t. yra atsakingas pats Partneris.

2. Klientui, priėmus Darbą, PortalPRO platforma automatiškai sugeneruoja Partnerio sąskaitą –faktūrą. Sąskaita – faktūra sugeneruojama remiantis Partnerio Paskyroje turimais duomenimis, kurie nurodyti Pasiūlymo formuluotėje ir tolesniais veiksmais, kurių buvo imtasi PortalPRO platformoje.

3. Partneris savo PortalPRO platformos paskyroje nurodo PVM mokesčio tarifą, jei jis jam taikomas ir šis tarifas naudojamas formuojant sąskaitą Klientui.

4. Sąskaitos išrašomos remiantis Partnerio pateiktais duomenimis, kurie nurodyti Partnerio sąskaitoje, kai formuojamas Pasiūlymas.

5. Klientas privalo sumokėti Partneriui Kainą, kuri apskaičiuojama PortalPRO platformoje, pagal Partnerio nustatytą PVM tarifą, operacijų mokesčius ir medžiagų išlaidas, kurios buvo naudojamos Darbui atlikti.

6. Partnerio sąskaitos už atliktus Darbus išrašomos per PortalPRO platformą, kai Klientas priima atliktus Darbus, nebent Partnerio ir Kliento sutartyje, kuri yra Paslaugos sąlygų Priedas Nr. 2, nurodyta kitaip.

7. Partneris yra atsakingas už duomenų, pateiktų Sąskaitoje ir Pasiūlyme, tikslumą. PortalPRO platforma automatiškai išrašinėja sąskaitas – faktūras, todėl Partneris įsipareigoja nuolat tikrinti jų tikslumą ir nedelsiant pranešti apie klaidas ar neatitikimus.

III. UAB PORTALPRO PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

1. Paslaugų teikėjo atlygis už PortalPRO paslaugų teikimą yra operacijos mokestis, kuris laikomas mokesčiu už Partnerio susiejimą su Klientu. Lauke „Operacijos mokestis“ nurodoma suma, kai Partneris pateikia Pasiūlymą. Pasiūlymo siuntimas yra laikomas įsipareigojimu sumokėti Operacijos mokestį.

2. Operacijos mokestis apskaičiuojamas procentais nuo siūlomos Partnerio Kainos už Darbą arba jį gali nustatyti PortalPRO platforma, prieš Partneriui pateikiant Pasiūlymą ir parodant jį Partneriui. PortalPRO platforma apskaičiuoja Operacijos mokestį, prideda jį prie Partnerio nurodyto atlygio ir parodo visą sumą, kuri bus rodoma Klientui, kaip mokėtina suma. Į galutinę sumą, kurią turi sumokėti Klientas, taip pat įtraukiamos sunaudotos medžiagos Darbui atlikti ir kitos išlaidos.

3. Partneris turi galimybę sužinoti apie Operacijos mokestį prieš pateikdamas Pasiūlymą.

4. Operacijos mokestis imamas iš Partnerio ir mokamas pagal sąskaitoje nurodytus duomenis, esančius Partnerio sąskaitoje.

5. UAB PortalPRO sąskaita už Operacijos mokestį išrašoma pirmą savaitės darbo dieną. Sąskaitoje įtraukiama visa Operacijos mokesčio suma, kuri apskaičiuota pagal atliktus Darbus, už kuriuos Klientai sumokėjo Partneriui per praėjusią savaitę.

6. Partneris sutinka gauti sąskaitas faktūras, sąskaitų dublikatus ir jų pataisymus elektroniniu būdu per PortalPro platformąportalą, kurios prieinamos Paskyroje arba siunčiama Paskyroje nurodytu el. Pašto adresu.

7. Partneris įsipareigoja priimti ankstesnėje pastraipoje nurodytas sąskaitas popierine forma, kai atsiranda techninės ar kitos kliūtys.

8. Partneriui draudžiama vengti UAB PortalPRO nustatytų Operacijų mokesčių.

9. Partneris Operacijos mokestį apmoka UAB PortalPRO bankiniu pavedimu į jos atsikaitomąją banko sąskaitą arba grynaisiais pinigais.

IV. SKUNDAI IR TARPININKAVIMAS

1. UAB PortalPRO užtikrina, kad veiktų vidaus Vartotojų skundų nagrinėjimo procedūros dėl:

a) UAB PortalPRO įsipareigojimų nevykdymo pagal 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus ir reglamentą (ES) 2019/1150 dėl sąžiningumo ir skaidrumo vartotojams, naudojantiems internetines tarpininkavimo paslaugas, skatinimo;

b) technologinių sunkumų, kurie susiję su PortalPRO platformos veikimu ir galimybėmis naudotis Paslaugomis;

c) Vartotojo blokavimo pagal bendrųjų sąlygų VII skyrių;

d) Paslaugų teikėjų taikomų techninių priemonių, kurios tiesiogiai susijusios su UAB PortalPRO paslaugų teikimu Vartotojui.

2. Skundai gali būti pateikiami el. paštu: [email protected] 

3. Skunde turi būti nurodytas: problemos, dėl kurios kilo skundas, trumpas aprašymas, data ir laikas bei Vartotojo tapatybės duomenys t. y. jo vardas, pavardė arba vardas, pašto adresas ir el. pašto adresas).

4. Skundai išnagrinėjami per 14 dienų nuo padavimo dienos. Atsakymas į skundą siunčiamas Vartotojo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Sudėtingais atvejais, kai skundo nepavyksta išspręsti per minėtą laikotarpį, atsakymas pateikiamas per 60 dienų nuo skundo gavimo dienos.

6. UAB PortalPRO, gavus sutikimą, gali bandyti išspręsti ginčą su Vartotoju, vykdančiu verslo veiklą, per nepriklausomą tarpininką.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. UAB PortalPRO gali paprašyti pateikti informaciją apie vykdomą veiklą, įskaitant:

a) tapatybės įrodymą,

b) numerį, pagal kurį Partneris yra įregistruotas registre,

c) kitą informaciją, kuri reikalinga verslo teisėtumui nustatyti, mokesčiams ar įmokoms sumokėti, įgaliojimams teikti, patikrinti Partnerio paslaugas,

d) kvalifikacijos patvirtinimą, pažymėjimą ir kitus dokumentus.

2. Partneris, tęsdamas PortalPRO platformos naudojimą, patvirtina, kad sutinka su sąlygomis, kurios išdėstytomis bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose.

3. Jei kažko neapima Specialiosios sąlygos, turi būti vadovaujamasi Bendrosiomis sąlygomis.