Mano paskyra (klientams) Profesionalams
Paslaugos
Apie mus Naujienos ir patarimai DUK
Mano paskyra DUK

Partnerio ir kliento prekių pirkimo pardavimo sutartis

PRIEDAS NR. 4 PRIE UAB PROTALPRO BENDRŲJŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ – MEDŽIAGŲ TIEKIMAS

PARTNERIO IR KLIENTO PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šiai Sutarčiai taikomi PortalPRO platformos Bendrosiose sąlygose nurodyti apibrėžimai, kurie pateikiami šiuo adresu: portalpro.lt

2. Partneris įsipareigoja parduoti Prekes pagal priimtą Užklausą, kurią gavo per PortalPRO platformą.

3. Klientas ir Partneris yra susieti per PortalPRO platformą.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Partneris įsipareigoja perduoti Kliento nuosavybėn Kliento pasirinktas prekes (toliau vadinama – Prekėmis), o Klientas įsipareigoja priimti pateiktas Prekes bei sumokėti Prekių kainą.

III. PREKIŲ KAINA, KIEKIS, ASORTIMENTAS

1. Partneris Prekes išsirenka betarpiškai jų pardavimo vietoje pagal Kliento pateiktą užsakymą. Klientui užsakius Prekes Partneris privalo per protingą laikotarpį informuoti apie tikslų Prekių pateikimo terminą (jeigu jos nėra atsiimamos iškart po užsakymo pateikimo).

2. Užsakydamas Prekes Klientas nurodo užsakomų Prekių rūšį, kiekį, asortimentą ir kitus užsakomas Prekes apibūdinančius požymius. Klientas taip pat turi teisę nurodyti specifinės Prekių pateikimo sąlygas.

3. Prekių kaina apima prekes, jų įpakavimą, ženklinimą, saugojimą Partnerio ar jo pasirinktų asmenų sandėlyje iki Prekių perdavimo Klientui dienos. Dėl Prekių transportavimo tvarkos bei išlaidų Šalių atstovai susitaria atskirai, atsižvelgiant į užsakomų Prekių kiekį bei kitas faktines aplinkybes.

IV. PREKIŲ KOKYBĖ IR KOMPLEKTIŠKUMAS

1. Partneris garantuoja, jog Prekės atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos kokybės standartus nustatančių norminių teisės aktų reikalavimus, yra atestuotos ir/ar licencijuotos kompetentingų atitinkamos srities institucijų.

2. Partneris garantuoja, kad Prekės neturi paslėptų trūkumų, defektų, dėl kurių Prekių negalima būtų naudoti tam, kam jos yra skirtos naudoti pagal jų paskirtį ir instrukcijas, taip pat yra komplektiškos pagal atitinkamą tos rūšies Prekėms taikomą specifikaciją.

3. Prekėms suteikiama garantija, nurodyta tų Prekių garantijos pažymėjimuose, specifikacijose, ir/ar instrukcijose ir/ar kituose dokumentuose, kurie Klientui yra perduodami kartu su Prekėmis.

4. Partneris garantuoja už kartu su Prekėmis pateiktų dokumentų kiekį ir jų turinį – visi su Prekėmis pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, atitikti Prekes, būti išsamūs ir pan. 

V. PREKIŲ ATSIĖMIMAS, PRISTATYMAS, PRIĖMIMAS IR APŽIŪRA, GRĄŽINIMAS

1. Prekes Kliento vardu priima Įgaliotas asmuo (Meistras) iš Partnerio ar Prekių tiekėjų. Šalių susitarimu Prekės gali būti pristatomos per Įgaliotą asmenį (Meistrą) arba kurjerių tarnybą.

2. Klientas turi teisę atsisakyti užsakytų Prekių iki jų perdavimo momento. Šiuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatomos į Kliento nurodytą vietą kurjerių tarnybos arba įgalioto asmens (Meistro), Klientas atlygina Prekių transportavimo iki Kliento nurodytos vietos ir atgal išlaidas.

4. Partneris privalo sudaryti Klientui sąlygas patikrinti Prekių kokybę Prekių perdavimo metu. Apie pastebėtus Prekių, jų pakuotės trūkumus ar kitokius Sutarties reikalavimų pažeidimus Klientas nedelsdamas privalo informuoti Partnerį ir turi teisę atsisakyti priimti Prekes.

5. Jeigu Prekės pristatomos per kurjerių tarnybą arba Įgaliotą asmenį (Meistrą), Klientas privalo patikrinti Prekes ir informuoti Partnerį apie pastebėtus Prekių trūkumus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos.

7. Kartu su Prekėmis Partneris privalo perduoti Klientui visus su jomis susijusius dokumentus.

8. Klientas turi teisę grąžinti Partneriui ar jo pasitelktiems tretiesiems asmenims nepanaudotas, nesugadintas su nepažeista pakuote Prekes ne vėliau, nei per 30 dienų nuo Prekių perdavimo Klientui momento..

VI. ATSISKAITYMO TVARKA

1. Klientas atsiskaito pagal PortalPRO Partnerio vardu pateiktą PVM sąskaitą – sąskaitą už sunaudotas medžiagas tiesiogiai PortalPRO per mokėjimo aplikaciją, per PortalPRO platformą, bankiniu pavedimu į PortalPRO atsiskaitomąją banko sąskaitą. Partneris įgalioja PortalPRO kaip agentą priimti Klientų mokėtinas sumas ar kitus mokesčius, kuriuos sumoka Klientas Partneriui. Bet kurie mokėjimo įsipareigojimai yra laikomi įvykdytais tuo metu, kai mokėjimas yra įskaitytas į PortalPRO sąskaitą.

2.Klientas privalo atsiskaityti už prekes per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo ir pasirašymo dienos.

3.Visi mokėjimai vykdomi pervedant lėšas į UAB PortalPRO, juridinio asmens kodas 305148290, atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą PortalPRO platformoje.

VII. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

1. Partneris įsipareigoja:

1.3. Pateikti visus reikalingus Prekių sertifikatus ir/ar licencijas bei dokumentus, įskaitant ir Prekių kokybę patvirtinančius dokumentus;

1.4. Suteikti Prekėms jų gamintojo suteiktą garantiją. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo – priėmimo dienos.

2. Klientas įsipareigoja:

2.1. Priimti Kliento nurodytą kiekį ir asortimentą atitinkančias kokybiškas Prekes;

2.2. Garantinio laikotarpio galiojimo metu informuoti Partnerį apie išaiškėjusius Prekių trūkumus ar defektus, apie pastebėtus užslėptų Prekių trūkumus – bet kada po Prekių priėmimo.

2.3. Atsiskaityti už pateiktas Prekes Sutartyje ir atskiruose Užsakymuose numatyta tvarka ir sąlygomis.

2.4. Šalys įsipareigoja saugoti ir be kitos Šalies raštiško sutikimo neatskleisti tretiesiems asmenims komercinės, finansinės, dalykinės, techninės ar kitokios konfidencialios informacijos, kuri tapo žinoma vykdant šią Sutartį.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

1. Partneris Prekių garantinio laikotarpio galiojimo metu įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pakeisti netinkamos kokybės Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, neatlygintinai pašalinti Prekių trūkumus arba atlyginti Kliento išlaidas trūkumams pašalinti. Dėl pastebėtų užslėptų Prekių trūkumų pašalinimo Šalių atstovai tariasi atskirai.

2. Klientas nėra atsakingas už Partnerio nuostolius atsiradusius nesilaikant Sutarties IV dalies 3. ir VI dalies 1.2. punktų reikalavimų.

3. Klientas, neatsiskaitęs už Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka patiektas Prekes, moka, 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

4. Delspinigių, sumokėjimas ir/ar nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo pagrindinės prievolės įvykdymo, jei Šalys savo susitarimu nenustato kitaip.

5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės nuo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo/netinkamo vykdymo dėl nenugalimo jėgos (force majeure)  aplinkybių.

6. Klientas sutinka gauti sąskaitas, sąskaitų dublikatus ir/ar jų pataisymus per PortalPRO platformą arba gauti jas Paskyroje nurodytu el. Pašto adresu.

7. Kitais, šioje Sutartyje atskirai neaptartais atvejais, santykiai tarp Kliento ir Partnerio reguliuojami vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.332 str., 6.333 str., 6.334 str., 6.341 str. bei kitomis pirkimo – pardavimo santykius reguliuojančiomis LR Civilinio kodekso nuostatomis.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Ginčai, kylantys tarp Šalių šios Sutarties pagrindu, sprendžiami tarpusavio derybų būdu, o nepavykus susitarti, LR teismuose taikant LR teisę pagal Kliento buveinės vietą.

2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

3. Kiekviena iš Šalių gali šią Sutartį nutraukti vienašališkai, apie tai raštu įspėdama kitą Šalį prieš 14 (keturiolika) kalendorių dienų.

4. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Visi  tinkamai  atlikti  Sutarties  pakeitimai  ir  papildymai  yra  neatskiriamos  šios Sutarties sudėtinės dalys.

5. Visus pagal šią Sutartį prisiimtus įsipareigojimus Šalys įsipareigoja vykdyti sąžiningai ir geranoriškai, pasitikėdamos viena kitos gera valia.

6. Sutarties šalys neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, kai nevykdymas/netinkamas įvykdymas įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

7. Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios trunka ilgiau, nei vieną mėnesį, nuo pranešimo apie jų įvykį gavimo dienos.

8. Šalis privalo per įmanomai trumpiausią terminą informuoti kitą Šalį apie savo rekvizitų pasikeitimą.

9. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.